لیست قیمت انواع سیم مفتول :

انواع سیم مفتولضخامت قیمت ( تومان )
سیم مفتول ۱/۵ ۱/۵ میلیمتر۳۶/۵۰۰
سیم مفتول ۲/۵ ۲/۵ میلیمتر۳۶/۵۰۰
مفتول سیاه ۳۳ میلیمتر۳۴/۵۰۰
سیم مفتول ۴۴ میلیمتر۳۴/۵۰۰

محصولات مرتبط


 

میلگرد بستر چیست