الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

قیمت انواع میلگرد آهن بان

لیست قیمت انواع میلگرد آج دار

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۸شاخه آجدارA2قزوین کارخانهکیلوگرم۲۳,۸۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2قزوین کارخانهکیلوگرم۲۲,۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2قزوین کارخانهکیلوگرم۲۲,۵۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۲شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۷,۴۰۰
۲۱۴شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۷,۴۰۰
۳۱۶شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۷,۴۰۰
۴۱۸شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۵۲۰شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۶۲۲شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۷۲۵شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۸۲۸شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۹۳۲شاخه آجدارA3 ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۴,۰۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۸شاخه آجدارA2 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۳,۹۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۲,۵۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۲,۵۰۰
۴۱۴شاخه آجدارA3 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۲,۷۰۰
۵۱۶شاخه آجدارA3 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۲,۷۰۰
۶۱۸شاخه آجدارA3 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۲,۷۰۰
۷۲۰شاخه آجدارA3 ابهر کارخانهکیلوگرم۲۲,۷۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۸شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۴,۳۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۳۱۴شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۴۱۶شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۵۱۸شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۶۲۰شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۷۲۲شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۸۲۵شاخه آجدارA3 هیربد کارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۵,۵۰۰
۲۱۲شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۵,۵۰۰
۳۱۴شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۴۱۶شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۱۱۸شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۶۲۰شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۲۲۲شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۸۲۵شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۹۲۸شاخه آجدارA3 کاشانکارخانهکیلوگرم۲۴,۷۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۸شاخه آجدارA2 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم-----
۲۱۰شاخه آجدارA2 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۸۲۰
۳۱۲شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۸۲۰
۴۱۴شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۷۲۰
۵۱۶شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۷۲۰
۶۱۸شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۷۲۰
۷۲۰شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۷۲۰
۸۲۲شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۱۰۰
۹۲۵شاخه آجدارA3 آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۲,۱۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۲۱۰شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۲,۶۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۲,۰۰۰
۴۱۴شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۵۱۶شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۶۱۸شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۷۲۰شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۸۲۲شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۹۲۵شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۶۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3 پرشینکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۶۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۸شاخه آجدارA2 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۷۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۷۰۰
۴۱۴شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۵۱۶شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۶۱۸شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۷۲۰شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۸۲۲شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۲۵شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3 آذرفولاد امینکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم-----
۲۱۲شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۴۲۰
۳۱۴شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۴۱۶شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۵۱۸شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۶۲۰شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۷۲۲شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۸۲۵شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۹۲۸شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA3 میانهکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۲۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم-----
۲۱۲شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم-----
۳۱۴شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۴۱۶شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۵۱۸شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۶۲۰شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۷۲۲شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۸۲۵شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۹۲۸شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA3 نیشابورکارخانهکیلوگرم۲۳,۷۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۴شاخه آجدارA3 ایوان غربکارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۲۱۶شاخه آجدارA3 ایوان غربکارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۳۲۰شاخه آجدارA3 ایوان غربکارخانهکیلوگرم۲۳,۲۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۳۱۲شاخه آجدارA2 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۴۱۴شاخه آجدارA3 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۳,۹۳۰
۵۱۶شاخه آجدارA3 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۳,۹۳۰
۶۱۸شاخه آجدارA3 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۳,۶۰۰
۷۲۰شاخه آجدارA3 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۳,۶۰۰
۸۲۲شاخه آجدارA3 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۳,۶۰۰
۹۲۵شاخه آجدارA3 بافق یزد کارخانهکیلوگرم۲۳,۶۰۰

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۸شاخه آجدارA2 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۸۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۴۱۴شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۵۱۶شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۶۱۸شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۷۲۰شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۸۲۲شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۲۵شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۰۲۸شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3 کاوه تیکمه داشکارخانهکیلوگرم۲۳,۵۰۰

لیست قیمت انواع میلگرد ساده آهن بان

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۰

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۲۶.۵کلاف---نطنزکارخانهکیلوگرم۲۴,۸۵۰
۳۱۰۲ تا ۴ متر---فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۱۹,۶۰۰
۴۱۲شاخه ۶ متری سادهA3فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۵۱۴شاخه ۶ متری سادهA3فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۶۱۶شاخه ۶ متری سادهA3فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۷۱۸شاخه ۶ متری سادهA3فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۸۲۰شاخه ۶ متری سادهA3فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۹۲۵شاخه ۶ متری سادهA3فولاد متینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰

لیست قیمت انواع مش آهن بان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۰

ردیفسایزچشمهآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۶۳۰*۳۰--- تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۲۶۱۰*۱۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۳۶۱۵*۱۵---تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۴۶۲۰*۲۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۵۸۱۰*۱۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۶۸۱۵*۱۵---تهرانتهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۷۸۲۰*۲۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۸۱۰۱۵*۱۵---تهرانتهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۹۱۰۱۰*۱۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۱۰۱۰۲۰*۲۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰

لیست قیمت انواع رابیتس آهن بان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۱

ردیفوزنتعداد ستونآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۶۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۱۶۵۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۲۷۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۳۷۷۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۴۸۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۵۸۸۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۶۹۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۷۱۰۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!

لیست قیمت زیگزاگ آهن بان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۱

ردیفسایزاندازهآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۶۵۵ سانتی------بازارکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۲۸۵۵ سانتی------بازارکیلوگرم۲۴,۴۰۰

لیست قیمت انواع توری آهن بان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۱

ردیفضخامتسایزنام کالاواحدقیمت ( ریال)
۱ ۰.۴ ۰.۴توری مرغی ۷٫۵ کیلویی
عدد۵۷۰,۰۰۰
۳.۵ ۳.۵توری مرغی ۶٫۵ کیلویی
عدد۵۴۰,۰۰۰
۳.۵ ۳*۳توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۳.۵ ۴*۴توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۳.۵ ۵*۵توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
سفارشیسفارشیتوری حصاری چشمه
متر مربعتماس بگیرید!
۰.۵ ۳.۵*۳.۵توری پرسی ۰٫۵ چشمه ۳٫۵*۳٫۵
کلافتماس بگیرید!
۲.۲ ۵*۵توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵*۵
متر ۴۱,۹۰۰
۲.۲ ۶.۵*۶.۵توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
متر ۳۷,۹۰۰
۳ ۷.۵*۷.۵توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرمتماس بگیرید!
۳ ۵*۵توری پرسی ۳ چشمه ۵*۵
کیلوگرم۲۸,۹۰۰
۳ ۵.۵*۵.۵توری پرسی ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم۲۸,۹۰۰
۳ ۳*۳توری حصاری ۳ چشمه ۳*۳
مترتماس بگیرید!
۳.۲ ۲*۲توری حصاری ۳٫۲ چشمه ۲*۲
متر۳۸,۲۰۰
۳.۲ ۳*۳توری حصاری ۳٫۲ چشمه ۳*۳
متر۳۸,۲۰۰

لیست قیمت انواع سیم آرماتوربندی آهن بان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۲۱

ردیفسایزحالتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱.۵کششی-کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۲۱.۵فابریک- کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰
۳۲.۵کششی-کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۴۲.۵فابریک- کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰