الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع نبشی ، ناودانی و سپری آهن بان

قیمت انواع نبشی آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۳شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۲۳شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۳۴شاخه ۶ متری ----آریان فولادبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۵۰
۴۴شاخه ۶ متریST37ابهربنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۵۴شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۶۴شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۷۵شاخه ۶ متریST37زنجانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۸۵شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۵شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۱۰۶شاخه ۶ متریST37زنجانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۱۱۶شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۱۲۶شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۵۰۰
۱۳۸شاخه ۶ متریST37آرینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۴۱۰شاخه ۶ متریST37آرینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۵۰

قیمت انواع ناودانی آهن بان

تاریخ به روز رسانی : ۹۶/۰۹/۲۲

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۲۶شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۳۸شاخه ۶ متری---شکفتهبازار تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۴۸شاخه ۶ متری---فولاد تهرانبازار تهرانکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۵۱۰شاخه ۶ متری---فولاد تهرانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۷۱۲شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۱۴شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۰۱۶شاخه ۶ متری---ناببنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰

قیمت انواع سپری آهن بان

تاریخ به روز رسانی : ۹۶/۰۹/۲۲

ردیفسایزحالتمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ ۳شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۴,۴۰۰
۲ ۳شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم۲۵,۱۰۰
۳ ۴شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۳,۶۰۰
۴ ۴شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۴۰۰
۵ ۵ شاخه ۶ متریکارخانه - شکفتهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۶ ۵ شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۳,۴۰۰
۷ ۶شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۴,۴۰۰
۸ ۵۰*۵۰شاخه ۶ متری------کیلوگرم۲۳,۶۰۰
۹ ۶۰*۶۰شاخه ۶ متری------کیلوگرم۲۵,۱۰۰