الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت نبشی آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۳شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۲۳شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۳۴شاخه ۶ متری ----آریان فولادبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۵۰
۴۴شاخه ۶ متریST37ابهربنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۵۴شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۶۴شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۷۵شاخه ۶ متریST37زنجانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۸۵شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۵شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۱۰۶شاخه ۶ متریST37زنجانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۱۱۶شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۱۲۶شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۵۰۰
۱۳۸شاخه ۶ متریST37آرینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۴۱۰شاخه ۶ متریST37آرینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۵۰