الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت پروفیل Z آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزضخامتمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ Z*16۲.۵ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۵۰۰
۲ Z*18۲.۵بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۷۰۰
۳ Z*18۲.۵ بنگاه تهران کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۴ Z*20۲.۵بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۵ Z*20۲.۵ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۵۰۰
۶ Z*22۲.۵بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۷ Z*22۲.۵ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۵۰۰
۸ Z*16 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۹ Z*18 ۳بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۴۰۰
۱۰ Z*18 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۱ Z*20 ۳بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۷۰۰
۱۲ Z*20 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۳ Z*22 ۳بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۷۰۰
۱۴ Z*22 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰