الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت پروفیل آهن بان

پروفیل ساختمانی (سنگین)

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
۱۰*۲۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۳۰۲۰۰
۱۰*۳۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۱۰*۲۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۲۰*۲۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۲۰*۳۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۹۰۰
۲۰*۳۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۹۰۰
۲۰*۲۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۳۰.۰۰۰
۳۰*۳۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۳۰*۳۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۴۰*۴۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۳۰*۴۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۳۱,۶۰۰
۴۰*۸۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۳۱,۶۰۰
۳۰*۴۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۲۰*۴۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۴۰*۱۰۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۳۰*۵۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۵۰*۵۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۶۰*۶۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۳۰*۶۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----تهرانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۴۰*۶۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰
۸۰*۸۰شاخه ۶ متری(ورق ۲ میل)----اصفهانبازارکیلوگرم۲۹.۸۰۰

پروفیل مبلی (سبک)

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱۶۰*۱۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۲۷۰*۱۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۳۸۰*۱۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۴۹۰*۱۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۵۱*۱۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۷۰*۱۶*۱۶شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۷۸۰*۱۶*۱۶شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۸۱*۱۶*۱۶شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۹۱/۲۵*۱۶*۱۶شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۰۶۰*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۱۷۰*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۲۸۰*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۳۹۰*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۴۱*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۵۱/۱۰*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۶۱/۲۵*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۷۱/۵*۱۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۸۶۰*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱۹۷۰*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۰۸۰*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۱۹۰*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۲۱*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۳۱/۲۵*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۴۱/۵*۲۰*۲۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۵۸۰*۱۰*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۶۹۰*۱۰*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۷۱*۱۰*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۸۶۰*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۲۹۷۰*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۰۸۰*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۲۹۰*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۳۱*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۴۱/۲۵*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۵۱/۵*۲۵*۲۵شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۶۷۰*۲۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۷۸۰*۲۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۸۹۰*۲۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۳۹۱*۲۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۰۱/۲۵*۲۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۱۱/۵*۲۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۲۷۰*۳۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۳۸۰*۳۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۴۹۰*۳۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۵۱*۳۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۶۱/۲۵*۳۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۷۱/۵*۳۰*۳۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۸۶۰*۲۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۴۹۷۰*۲۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۰۸۰*۲۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۱۱/۲۵*۲۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۲۱/۵*۲۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۳۶۰*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۴۷۰*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۵۸۰*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۶۹۰*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۷۱*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۸۱/۲۵*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۵۹۱/۵*۴۰*۴۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۶۰۸۰*۳۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۶۱۹۰*۳۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۶۲۱*۳۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۶۳۷۰*۵۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۶۴۸۰*۵۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۹۰*۵۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱*۵۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱/۲۵*۵۰*۵۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۸۰*۲۰*۶۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱*۲۰*۶۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰
۱/۵*۲۰*۶۰شاخه ۶ متری----خاور صنعتبازار و کارخانهکیلوگرم۳۵,۴۰۰

پروفیل صنعتی

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ردیفسایزضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۶پروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹,۵۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۸اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۴,۰۰۰
۷ ۱۸۰*۱۸۰۸اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۴,۰۰۰
۱۰ ۲۵۰*۱۵۰۸اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۰,۸۰۰
۱۱ ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹,۷۰۰

پروفیل Z

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ردیفسایزضخامتمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ Z*16۲.۵ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۵۰۰
۲ Z*18۲.۵بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۷۰۰
۳ Z*18۲.۵ بنگاه تهران کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۴ Z*20۲.۵بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۵ Z*20۲.۵ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۵۰۰
۶ Z*22۲.۵بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۷ Z*22۲.۵ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۵۰۰
۸ Z*16 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۹ Z*18 ۳بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۴۰۰
۱۰ Z*18 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۱ Z*20 ۳بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۷۰۰
۱۲ Z*20 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۳ Z*22 ۳بنگاه اصفهان(پانچ)کیلوگرم۲۸,۷۰۰
۱۴ Z*22 ۳بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۱۰۰