الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع ورق آهن بان

ورق سیاه

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفسایز(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)آنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰۲ST37M.M.Kبنگاه تهرانکیلوگرم۲۹,۱۰۰
۲۱۲۵۰۲ST37M.M.Kبنگاه تهرانکیلوگرم۲۹,۱۰۰
۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۳ST37فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۹۰۰
۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۲ST37فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم۳۰,۹۰۰
۷۱۵۰۰۳ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرم۲۸,۲۰۰
۸۱۵۰۰۶ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37۲۶,۶۰۰ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۳۰۰
۱۲ ۲۰۰۰*۶۰۰۰۸ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰
۱۳ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37فولاد مبارکه-برش خورده کارخانهکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۱۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۶ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۰ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۱۷ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۰ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۱۹ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۲۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37کاویان -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۵۰۰۱۲ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۲
ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۲۴ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۲ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۹۰۰
۲۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۷ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۵,۳۰۰
۲۸ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۵ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۲۹ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۵ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۳۰۰
۳۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۵ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۹۰۰
۳۲ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۰ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۲۰ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۵ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۶ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۵ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرم۲۲,۳۵۰
۳۷ ۶۰۰۰*۱۲۵۰۲۵ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۳۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۲۵ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۳۹ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرم۲۷,۹۰۰
۴۰ ۶۰۰۰*۱۲۵۰۳۰ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۵ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۲ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۵ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۴۰ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۴ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۴۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

ورق صنعتی

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفضخامتسایزآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ ۶۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه -رول کارخانهکیلوگرم۲۵,۹۰۰
۲
۶۶۰۰۰*۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۳ ۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ A516 Gr 70 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۶۰۰
۴۸۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه -رول کارخانهکیلوگرم۲۵,۹۰۰
۵۸۶۰۰۰*۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۷۰۰
۶۸۶۰۰۰*۱۵۰۰ A516 Gr 70فولاد مبارکه-شیتبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۵۵۰
۷۱۰۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه -رول کارخانهکیلوگرم۲۵,۹۰۰
۸۱۰۶۰۰۰*۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۷۰۰
۹۱۰۶۰۰۰*۱۵۰۰ A516 Gr 70 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۵۵۰
۱۰۱۲۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه -رول کارخانهکیلوگرم۲۶,۰۰۰
۱۱۱۲ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۸۰۰
۱۲۱۲ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ A516 Gr 70فولاد مبارکه-شیتبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰
۱۳۱۵ ۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه -رول کارخانهکیلوگرم۲۵,۹۰۰
۱۴۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ST52 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۷۰۰
۱۵۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ A516 Gr 70 فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۶۰۰

ورق آجدار

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۳ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۶۰۰
۲ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۳ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۶۰۰ :
۳ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۴ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۳,۴۰۰ :
۴ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۴ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۳,۳۰۰ :
۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۴ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۳,۴۰۰ :
۶- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۵ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۴۰۰ :
۷- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۶۰۰ :
۸- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۶۰۰ :
۹- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۶۰۰ :

ورق پانچ سیاه

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۱.۵روس بنگاه تهرانعدد۷۸۰,۰۰۰
۲ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۱.۵روس بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۳ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۱.۸روس بنگاه تهرانعدد۹۶۰,۰۰۰
۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۱.۸روس بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۲روس بنگاه تهرانعدد۱,۰۲۰,۰۰۰
۶ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۲روس بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۷ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۲.۵فولاد بنگاه تهرانعدد۱,۳۴۰,۰۰۰
۸ ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۲.۵فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۹ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۳فولاد بنگاه تهرانعدد۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۳فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۱ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۴فولاد بنگاه تهرانعدد۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۲ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۴فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۳ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۵فولاد بنگاه تهرانعدد۳,۳۲۰,۰۰۰
۱۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۵فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۶فولاد بنگاه تهرانعدد۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۶ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۸فولاد بنگاه تهرانعدد۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۷ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۱۰فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۸ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۱۲فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!

ورق گالوانیزه

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

       
ردیفسایزضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۴ ۱۰۰۰۰.۴ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۸,۸۰۰
۵ ۱۰۰۰۰.۴ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۴۰,۸۰۰
۶ ۱۲۵۰۰.۴ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۸,۶۰۰
۷ ۱۲۵۰۰.۴ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۹,۱۰۰
۸۱۰۰۰۰.۵هفت الماس-برش خورده بنگاهکیلوگرم۳۷,۲۰۰
۹۱۰۰۰۰.۵ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۷,۷۰۰
۱۰۱۰۰۰۰.۵ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۹۰۰
۱۱ ۱۲۵۰۰.۵ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۷,۵۰۰
۱۴۱۰۰۰ ۰.۶ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۶,۶۰۰
۱۵۱۰۰۰ ۰.۶ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۳۰۰
۱۷۱۲۵۰ ۰.۶ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۱۰۰
۱۸۱۲۵۰ ۰.۶ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۶,۴۰۰
۲۰۱۰۰۰۰.۷ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۱۰۰
۲۲۱۲۵۰۰.۷ رول -هفت الماسبنگاه-تهرانکیلوگرم۳۶,۱۰۰
۲۳۱۲۵۰۰.۷ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۵,۹۰۰
۲۴۱۲۵۰۰.۷ رول -هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم۳۶,۰۰۰

ورق رنگی

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰ ۰.۱۸سفید یخچالی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۹,۵۰۰
۲۱۰۰۰ ۰.۱۸قرمز رول چین بنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۸۰۰
۳۱۰۰۰ ۰.۱۸نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۸۰۰
۴۱۰۰۰ ۰.۱۸پرتغالی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۸۰۰
۵۱۰۰۰۰.۲۵قرمز رول چین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۲۰۰
۶۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۷,۹۰۰
۷۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۲۰۰
۸۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۶۰۰
۹۱۰۰۰۰.۲۵پرتغالی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۳۰۰
۱۰۱۰۰۰۰.۳سفید یخچالی رولچین بندر عباسکیلوگرم۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۰۰۰.۳قرمز رول چین بندر عباسکیلوگرم۴۷,۹۰۰
۱۲۱۰۰۰۰.۳نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۵,۵۰۰
۱۳۱۰۰۰۰.۳قهوه ای سوختهچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۸۰۰
۱۴ ۱۲۵۰ ۰.۳نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۱۵۰
۱۵ ۱۲۵۰۰.۴۷نارنجی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۲,۷۰۰
۱۶۱۰۰۰۰.۵آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۰۰۰
۱۷۱۰۰۰۰.۵سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۰۰۰
۱۸۱۰۰۰۰.۵قرمز فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۶,۸۰۰
۱۹۱۰۰۰۰.۵نارنجی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۶,۳۰۰
۲۰۱۲۵۰۰.۵آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۱۱۲۵۰۰.۵سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۲۱۲۵۰۰.۵قرمز فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۳۱۲۵۰۰.۵نارنجی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۴۱۲۵۰ ۰.۶آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۲۰۰
۲۵۱۲۵۰ ۰.۶سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۵,۰۰۰
۲۶۱۲۵۰ ۰.۷رنگیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۲۰۰

ورق روغنی

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰۰.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵۰۰.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۳۲۰۰۰*۱۰۰۰۰.۵ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰۰۰۰.۶ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲۵۰۰.۶ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰۰۰*۱۰۰۰۰.۶ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۷۱۰۰۰ ۰.۷ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۸۱۲۵۰ ۰.۷ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۰.۷ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۱۰۰۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۱۰۰۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۱۲۵۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۱۲۵۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۷ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -شیتبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۰۰۰۱ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹۱۰۰۰۱ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲۵۰۱ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۱۲۵۰۱.۲ST14 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲۵۰۱.۲۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۳۱۰۰۰ ۱.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۴۱۲۵۰ ۱.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۱۰۰۰ ۲ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۶ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۲ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۷ ۱۲۵۰۲ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۸ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۲ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید

عرشه فولادی گالوانیزه

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۰.۸تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۸۵۰
۲۰.۸شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۸۰۰
۳۰.۸ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۰۰۰
۴۰.۸کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۸۵۰
۵۰.۹تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۴۰۰
۶۰.۹شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۵۰۰
۷۰.۹ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۱۰۰
۸۰.۹کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۳۵۰
۹۱تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۶۰۰
۱۰۱شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۷۵۰
۱۱۱ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۲۰۰
۱۲۱کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۳۵۰
۱۳۱.۲۵تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱.۲۵شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱.۲۵ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱.۲۵کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق برشی ساختمانی

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱۱۰اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۱۵اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۳۲۵اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۴۳۵اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۵۴۰اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۶۲روس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۰,۷۰۰
۷۶فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۸۸فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۹۱۰فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۰۱۲فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۱۱۵فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۲۳۰کاویان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۱۳۸گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۵۰
۱۴۱۰گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۵۰
۱۵۱۲گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۵۰
۱۶۲۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۸۰۰
۱۷۱۵گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۶۰
۱۸۳۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۹۴۵ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۰۵۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۱۵۵ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۲۶۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۳۷۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۴۱۰۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!