الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع ورق سرد آهن بان

ورق گالوانیزه

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۰۹

       
ردیفسایزضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۴ ۱۰۰۰۰.۴ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۸,۸۰۰
۵ ۱۰۰۰۰.۴ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۴۰,۸۰۰
۶ ۱۲۵۰۰.۴ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۸,۶۰۰
۷ ۱۲۵۰۰.۴ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۹,۱۰۰
۸۱۰۰۰۰.۵هفت الماس-برش خورده بنگاهکیلوگرم۳۷,۲۰۰
۹۱۰۰۰۰.۵ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۷,۷۰۰
۱۰۱۰۰۰۰.۵ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۹۰۰
۱۱ ۱۲۵۰۰.۵ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۷,۵۰۰
۱۴۱۰۰۰ ۰.۶ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۶,۶۰۰
۱۵۱۰۰۰ ۰.۶ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۳۰۰
۱۷۱۲۵۰ ۰.۶ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۱۰۰
۱۸۱۲۵۰ ۰.۶ رول -هفت الماسبنگاهکیلوگرم۳۶,۴۰۰
۲۰۱۰۰۰۰.۷ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۶,۱۰۰
۲۲۱۲۵۰۰.۷ رول -هفت الماسبنگاه-تهرانکیلوگرم۳۶,۱۰۰
۲۳۱۲۵۰۰.۷ رول -هفت الماسکارخانهکیلوگرم۳۵,۹۰۰
۲۴۱۲۵۰۰.۷ رول -هفت الماسبنگاه تهرانکیلوگرم۳۶,۰۰۰

ورق رنگی

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۰۹

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰ ۰.۱۸سفید یخچالی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۹,۵۰۰
۲۱۰۰۰ ۰.۱۸قرمز رول چین بنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۸۰۰
۳۱۰۰۰ ۰.۱۸نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۸۰۰
۴۱۰۰۰ ۰.۱۸پرتغالی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۸۰۰
۵۱۰۰۰۰.۲۵قرمز رول چین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۲۰۰
۶۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۷,۹۰۰
۷۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۲۰۰
۸۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۶۰۰
۹۱۰۰۰۰.۲۵پرتغالی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۳۰۰
۱۰۱۰۰۰۰.۳سفید یخچالی رولچین بندر عباسکیلوگرم۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۰۰۰.۳قرمز رول چین بندر عباسکیلوگرم۴۷,۹۰۰
۱۲۱۰۰۰۰.۳نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۵,۵۰۰
۱۳۱۰۰۰۰.۳قهوه ای سوختهچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۸۰۰
۱۴ ۱۲۵۰ ۰.۳نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۱۵۰
۱۵ ۱۲۵۰۰.۴۷نارنجی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۲,۷۰۰
۱۶۱۰۰۰۰.۵آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۰۰۰
۱۷۱۰۰۰۰.۵سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۰۰۰
۱۸۱۰۰۰۰.۵قرمز فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۶,۸۰۰
۱۹۱۰۰۰۰.۵نارنجی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۶,۳۰۰
۲۰۱۲۵۰۰.۵آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۱۱۲۵۰۰.۵سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۲۱۲۵۰۰.۵قرمز فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۳۱۲۵۰۰.۵نارنجی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۴۱۲۵۰ ۰.۶آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۲۰۰
۲۵۱۲۵۰ ۰.۶سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۵,۰۰۰
۲۶۱۲۵۰ ۰.۷رنگیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۲۰۰

ورق روغنی

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۰۹

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰۰.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵۰۰.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۳۲۰۰۰*۱۰۰۰۰.۵ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰۰۰۰.۶ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲۵۰۰.۶ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۰۰۰*۱۰۰۰۰.۶ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۷۱۰۰۰ ۰.۷ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۸۱۲۵۰ ۰.۷ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۰.۷ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۱۰۰۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۱۰۰۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۲۱۲۵۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۱۲۵۰۰.۸ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۷ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۰.۹ST12 فولاد مبارکه -شیتبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۱۸۱۰۰۰۱ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹۱۰۰۰۱ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۱۲۵۰۱ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۱۲۵۰۱.۲ST14 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۲۵۰۱.۲۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۳۱۰۰۰ ۱.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۴۱۲۵۰ ۱.۵ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۱۰۰۰ ۲ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۶ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۲ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۷ ۱۲۵۰۲ST12 فولاد مبارکه -رولبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید
۲۸ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۲ST12 فولاد مبارکه -فابریکبنگاه کیلوگرمتماس بگیرید

عرشه فولادی گالوانیزه

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۰۹

ردیفضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۰.۸تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۸۵۰
۲۰.۸شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۸۰۰
۳۰.۸ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۰۰۰
۴۰.۸کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۸۵۰
۵۰.۹تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۴۰۰
۶۰.۹شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۵۰۰
۷۰.۹ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۱۰۰
۸۰.۹کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۳۵۰
۹۱تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۶۰۰
۱۰۱شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۷۵۰
۱۱۱ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۲۰۰
۱۲۱کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۳۵۰
۱۳۱.۲۵تاراز-شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۱.۲۵شهرکرد-شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۱.۲۵ هفت الماس-شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۱.۲۵کاشان -شیت بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید