الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع سپری آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزحالتمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ ۳شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۴,۴۰۰
۲ ۳شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم۲۵,۱۰۰
۳ ۴شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۳,۶۰۰
۴ ۴شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۴۰۰
۵ ۵ شاخه ۶ متریکارخانه - شکفتهکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۶ ۵ شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۳,۴۰۰
۷ ۶شاخه ۶ متریکارخانه - سجادکیلوگرم۲۴,۴۰۰
۸ ۵۰*۵۰شاخه ۶ متری------کیلوگرم۲۳,۶۰۰
۹ ۶۰*۶۰شاخه ۶ متری------کیلوگرم۲۵,۱۰۰