الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع لوله آهن بان

لوله درزدار

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نوعحالتمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱.۲۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۳۰,۱۰۰
۲۱.۲۲تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۱.۲۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۴۱.۲۲.۵تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۵۳.۴۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۳۰,۱۰۰
۶۳.۴۲تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۷۳.۴۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۸۱۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۹۱۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۱۰۱۳تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۱۱۱-۱/۴۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۹۰۰
۱۲۱-۱/۴۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۱۳۱-۱/۴۲.۵تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۱۴۱-۱/۴۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۱۵۱-۱/۲۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۹۰۰
۱۶۱-۱/۲۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۱۷۱-۱/۲۲.۵تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۱۸۲۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۹۰۰
۱۹۲۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۰۲-۱/۲۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۲۱۲۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۲۲۲۳تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۳۲۳تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۴۲-۱/۲۳تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۵۲-۱/۲۳تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۶۳۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۷۳۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۲۸۳۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۶۰۰
۲۹۳۳تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۰۳۳تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۱۳۳----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۳۲۴۲----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۶۰۰
۳۳۴۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۴۴۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۳۵۴۳تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۶۴۳تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۷۵۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۴۰۰
۳۸۵۳تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۳۹۵۳----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۲۹,۱۰۰
۴۰۶۲.۵----شاخه ۶ متری----کیلوگرم۳۰,۷۰۰
۴۱۶۲.۵تست آبشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!
۴۲۶۳تست گازشاخه ۶ متری----کیلوگرمتماس بگیرید!

لوله اسپیرال

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نوعحالتکارخانهواحدقیمت ( ریال)
۱۱۲۶تست آب(درز مستقیم)شاخه ۶ متریکالوپکیلوگرم۳۰,۲۰۰
۲۱۴۸تست آب(درز مستقیم)شاخه ۶ متریاصفهانکیلوگرم۳۱,۲۰۰
۳۱۶۶تست آب(درز اسپیرال)شاخه ۶ متریاصفهانکیلوگرم۳۲,۳۰۰
۴۲۰۶تست آب(درز اسپیرال)شاخه ۶ متریکالوپکیلوگرم۳۲,۳۰۰
۵۲۴۶تست آب(درز اسپیرال)شاخه ۶ متریکالوپکیلوگرم۳۲,۳۰۰

لوله داربستی

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایزضخامتحالتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱-۱/۲۱.۴۲شاخه ۶ متری--------کیلوگرمتماس بگیرید
۲۱-۱/۲۲.۳۱شاخه ۶ متری--------کیلوگرمتماس بگیرید
۳۱-۱/۲۲.۵شاخه ۶ متریتهرانبازارکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱-۱/۲۳شاخه ۶ متریاصفهانکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

لوازم داربست

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفنوعواحدقیمت ( ریال)
۱بست Hتعداد۸۴,۰۰۰
۲بست تک پیچتعداد۴۰,۰۰۰
۳بست داربستی سبکتعداد۴۶,۰۰۰
۴بست داربستی سنگینتعداد۵۶,۰۰۰
۵بست گردونتعداد۶۷,۰۰۰
۶رابط ۱۷ سانتیتعداد۳۳,۰۰۰
۷رابط ۲۰ سانتیتعداد۳۵,۰۰۰
۸مغزی داربستتعداد۲۰,۰۰۰

لوله جدارچاه

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)حالت کارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۴شاخه ۶ متریاصفهان----کیلوگرم۲۹,۷۰۰
۲۱۲۴شاخه ۶ متریاصفهان----کیلوگرم۲۹,۷۰۰
۳۱۲۵شاخه ۶ متریقزوین----کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۴۱۲۶شاخه ۶ متریقزوین----کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۵۱۰۵شاخه ۶ متریاصفهان----کیلوگرم۲۹,۲۰۰
۶۱۰۶شاخه ۶ متریاصفهان----کیلوگرم۲۹,۰۰۰
۷۱۴۶شاخه ۶ متریاصفهان----کیلوگرم۲۹,۲۰۰
۸۱۶۶شاخه ۶ متریاصفهان----کیلوگرم۲۹,۲۰۰

لوله مانیسمان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایز(اینچ)ضخامت (میلیمتر)حالتآنالیزواحدقیمت ( ریال)
۱۱/۲۲.۷۷شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۴۸۵,۰۰۰
۲۱/۲۳.۷۳شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۶۹۵,۰۰۰
۳۳/۴۲.۸۷شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۵۸۵,۰۰۰
۴۳/۴۳.۹۱شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۷۴۵,۰۰۰
۵۱۳.۳۸شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۷۸۰,۰۰۰
۶۱۴.۵۵شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۱,۱۰۰,۰۰۰
۷۱-۱/۴۳.۵۶شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۹۷۰,۰۰۰
۸۱-۱/۴۴.۸۵شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۱,۳۴۰,۰۰۰
۹۱-۱/۲۳.۶۸شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۰۱-۱/۲۵.۰۸شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۱,۷۳۵,۰۰۰
۱۱۲۳.۹۱شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۱,۷۳۵,۰۰۰
۱۲۲۵.۵۴شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۲,۳۳۰,۰۰۰
۱۳۲-۱/۲۵.۱۶شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۲,۷۳۰,۰۰۰
۱۴۲-۱/۲۷.۰۱شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۳,۴۶۰,۰۰۰
۱۵۳۵.۴۹شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۳,۶۷۰,۰۰۰
۱۶۳۷.۶۲شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۴,۴۶۰,۰۰۰
۱۷۳-۱/۲۵.۷۴شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۳-۱/۲۸.۰۸شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۴,۳۸۰,۰۰۰
۱۹۴۶.۰۲شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۴,۷۰۰,۰۰۰
۲۰۴۸.۵۶شاخه ۶ متری----شاخه ۶,۴۴۰,۰۰۰
۲۱۵۶.۵۵شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۶,۷۵۰,۰۰۰
۲۲۵۹.۵۳شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۶۷.۱۱شاخه ۶ متریرده ۴۰(وارداتی)شاخه ۸,۳۲۰,۰۰۰
۲۴۶۱۰.۹۷شاخه ۶ متریرده ۸۰(وارداتی)شاخه ۱۲,۳۷۰,۰۰۰

لوله گالوانیزه

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر) حالتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱/۲.شاخه ۶ متریتهرانتهرانشاخهتماس بگیرید
۲۱/۲۲شاخه ۶ متریتهرانتهرانشاخهتماس بگیرید!
۳۱/۲۲شاخه ۶ متریقزوینتهرانشاخه۴۵,۳۰۰
۴۱/۲۲.۵شاخه ۶ متریتهرانتهرانشاخهتماس بگیرید!
۵۳/۴.شاخه ۶ متری----بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید!
۶۳/۴۲شاخه ۶ متریقزوین----شاخه۴۵,۳۰۰
۷۳/۴۲شاخه ۶ متریتهرانتهرانشاخهتماس بگیرید!
۸۳/۴۲.۵شاخه ۶ متریتهرانتهرانشاخهتماس بگیرید!
۹۱۲شاخه ۶ متریقزوینتهرانشاخه۴۵,۱۰۰

لیست قیمت لوله مبلی آهن بان

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۷

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
۴۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲،۲۲۰
۵۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۶۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۷۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۸۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۹۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۲شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۴۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۵۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۰۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۹۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۱*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۶،۵۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۰۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۸۰۰