الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

محصولات مفتولی

مش

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزچشمهآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۶۳۰*۳۰--- تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۲۶۱۰*۱۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۳۶۱۵*۱۵---تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۴۶۲۰*۲۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۵۸۱۰*۱۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۶۸۱۵*۱۵---تهرانتهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۷۸۲۰*۲۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۸۱۰۱۵*۱۵---تهرانتهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۹۱۰۱۰*۱۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۱۰۱۰۲۰*۲۰---تهرانتهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰

رابیتس

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۹/۱۱

ردیفوزنتعداد ستونآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۶۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۱۶۵۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۲۷۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۳۷۷۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۴۸۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۵۸۸۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۶۹۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!
۷۱۰۰۰ گرمی۱۳---تهرانتهرانتعدادتماس بگیرید!

زیگزاگ

تاریخ برورسانی:۹۶/۹/۱۱

ردیفسایزاندازهآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۶۵۵ سانتی------بازارکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۲۸۵۵ سانتی------بازارکیلوگرم۲۴,۴۰۰

توری

تاریخ برورسانی:۹۶/۹/۱۱

ردیفضخامتسایزنام کالاواحدقیمت ( ریال)
۱ ۰.۴ ۰.۴توری مرغی ۷٫۵ کیلویی
عدد۵۷۰,۰۰۰
۳.۵ ۳.۵توری مرغی ۶٫۵ کیلویی
عدد۵۴۰,۰۰۰
۳.۵ ۳*۳توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۳.۵ ۴*۴توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۳.۵ ۵*۵توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
سفارشیسفارشیتوری حصاری چشمه
متر مربعتماس بگیرید!
۰.۵ ۳.۵*۳.۵توری پرسی ۰٫۵ چشمه ۳٫۵*۳٫۵
کلافتماس بگیرید!
۲.۲ ۵*۵توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵*۵
متر ۴۱,۹۰۰
۲.۲ ۶.۵*۶.۵توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
متر ۳۷,۹۰۰
۳ ۷.۵*۷.۵توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرمتماس بگیرید!
۳ ۵*۵توری پرسی ۳ چشمه ۵*۵
کیلوگرم۲۸,۹۰۰
۳ ۵.۵*۵.۵توری پرسی ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم۲۸,۹۰۰
۳ ۳*۳توری حصاری ۳ چشمه ۳*۳
مترتماس بگیرید!
۳.۲ ۲*۲توری حصاری ۳٫۲ چشمه ۲*۲
متر۳۸,۲۰۰
۳.۲ ۳*۳توری حصاری ۳٫۲ چشمه ۳*۳
متر۳۸,۲۰۰

سیم آرماتوربندی

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۹/۱۱

ردیفسایزحالتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱.۵کششی-کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۲۱.۵فابریک- کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰
۳۲.۵کششی-کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۶,۵۰۰
۴۲.۵فابریک- کلاف کوچک تهرانبازار-تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰