الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

میلگرد

آخرین بروزرسانی: ۹۶/۷/۱۰

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱۸شاخه آجدارA2ظفر بنابکارخانه کیلوگرم۲۱,۷۵۰
۲۸شاخه آجدارA2ابهرکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۲۰۰
۳۸شاخه آجدارA2آریا ذوبکارخانه کیلوگرم۲۱,۸۰۰
۴۸شاخه آجدارA2آناهیتا گیلانکارخانه کیلوگرم۲۲,۰۰۰
۵۸شاخه آجدارA2حسن رودکارخانه کیلوگرم۲۲,۰۰۰
۶۸شاخه آجدار---روهیناکارخانه کیلوگرم۲۲,۹۰۰
۷۱۰شاخه آجدارA2آریا ذوبکارخانه کیلوگرم۲۱,۰۰۰
۸۱۰شاخه آجدارA2آناهیتا گیلانکارخانه کیلوگرم۲۱,۷۰۰
۹۱۰شاخه آجدارA2حسن رودکارخانه کیلوگرم۲۱,۲۵۰
۱۰۱۰شاخه آجدارA3روهیناکارخانه کیلوگرم۲۲,۴۰۰
۱۱۱۰شاخه آجدار---شاهرودکارخانه کیلوگرم۲۲,۰۰۰
۱۲۱۰شاخه آجدارA2ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۵۳۰
۱۳۱۰شاخه آجدارA3کاشانکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۳,۹۰۰
۱۴۱۰شاخه آجدار---کرمانکارخانهکیلوگرم۲۲,۱۰۰
۱۵۱۲شاخه آجدارA2آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۱۶۱۲شاخه آجدارA2آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۷۰۰
۱۷۱۲شاخه آجدارA2حسن رودکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۱۸۱۲شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۸۰۰
۱۹۱۲شاخه آجدار---زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۲,۱۰۰
۲۰۱۲شاخه آجدارA2ابهرکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۰,۰۰۰
۲۱۱۲شاخه آجدارA2ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۲۲۱۲شاخه آجدارA3کاشانکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۲۳۱۲شاخه آجدارA3کرمانکارخانهکیلوگرم۲۱,۵۷۰
۲۴۱۴شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۲۵۱۴شاخه آجدارA3ایوان غربکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۲۶۱۴شاخه آجدارA2حسن رودکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۲۷۱۴شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۲۸۱۴شاخه آجدارA3زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۱,۳۰۰
۲۹۱۴شاخه آجدارA3شاهرودکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۵۰
۳۰۱۴شاخه آجدارA3ابهرکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۰,۰۰۰
۳۱۱۴شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۳۲۱۴شاخه آجدارA3کاشانکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۳۳۱۴شاخه آجدارA3نیک صدرای طوسکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۳۴۱۶شاخه آجدارA2آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۳۵۱۶شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۳۶۱۶شاخه آجدارA3ایوان غربکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۳۷۱۶شاخه آجدارA3حسن رودکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۳۸۱۶شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۳۹۱۶شاخه آجدارA3زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۱,۳۰۰
۴۰۱۶شاخه آجدارA3شاهرودکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۵۰
۴۱۱۶شاخه آجدارA3ابهرکارخانهکیلوگرم۲۰,۰۰۰
۴۲۱۶شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۴۳۱۶شاخه آجدارA3نیک صدرای طوسکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۴۴۱۶شاخه آجدارA3کاشانکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۴۵۱۸شاخه آجدارA3آریا ذوبکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۰۰
۴۶۱۸شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۴۷۱۸شاخه آجدارA2حسن رودکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۴۸۱۸شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۴۹۱۸شاخه آجدارA3زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۱,۳۰۰
۵۰۱۸شاخه آجدارA3شاهرودکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۵۰
۵۱۱۸شاخه آجدارA3نیک صدرای طوسکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۵۲۱۸شاخه آجدارA3کرمانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۵۳۱۸شاخه آجدارA3ابهرکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۰,۰۰۰
۵۴۱۸شاخه آجدارA3ذوب آهنکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۵۵۱۸شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۵۶۱۸شاخه آجدارA3کاشانکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۳۰۰
۵۷۱۸شاخه آجدارA3هیربدکارخانهکیلوگرم۲۰,۱۰۰
۵۸۲۰شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۵۹۲۰شاخه آجدارA3ایوان غربکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۶۰۲۰شاخه آجدارA2حسن رودکارخانهکیلوگرم۲۱,۰۰۰
۶۱۲۰شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۶۲۲۰شاخه آجدارA3زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۱,۳۰۰
۶۳۲۰شاخه آجدارA3شاهرودکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۵۰
۶۴۲۰شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۶۵۲۰شاخه آجدارA3نیک صدرای طوسکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۶۶۲۰شاخه آجدارA3ذوب آهنکارخانه و بنگاهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۶۷۲۰شاخه آجدارA3هیربدکارخانهکیلوگرم۲۰,۱۰۰
۶۸۲۰شاخه آجدارA3کرمانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۶۹۲۲شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۷۰۲۲شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۷۱۲۲شاخه آجدارA3زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۱,۳۰۰
۷۲۲۲شاخه آجدارA3شاهرودکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۹۰
۷۳۲۲شاخه آجدارA3ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۷۴۲۲شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۷۵۲۲شاخه آجدارA3کاشانکارخانهکیلوگرم۲۲,۳۰۰
۷۶۲۲شاخه آجدار----کرمانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۷۷۲۲شاخه آجدارA3نیک صدرای طوسکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۷۸۲۵شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۷۹۲۵شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۸۰۲۵شاخه آجدارA3زاگرسکارخانهکیلوگرم۲۱,۳۰۰
۸۱۲۵شاخه آجدارA3شاهرودکارخانهکیلوگرم۲۰,۸۹۰
۸۲۲۵شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۸۳۲۵شاخه آجدارA3نیک صدرای طوسکارخانهکیلوگرم۲۱,۱۰۰
۸۴۲۵شاخه آجدارA3ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۸۵۲۵شاخه آجدارA3کاشانکارخانهکیلوگرم۲۳,۰۰۰
۸۶۲۸شاخه آجدارA3ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۸۷۲۸شاخه آجدارA3هیربدکارخانهکیلوگرم۲۰,۱۰۰
۸۸۲۸شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰
۸۹۲۸شاخه آجدارA3روهیناکارخانهکیلوگرم۲۱,۶۰۰
۹۰۲۸شاخه آجدارA3ظفر بنابکارخانهکیلوگرم۲۱,۲۰۰
۹۱۳۲شاخه آجدارA3ذوب آهنکارخانهکیلوگرم۲۲,۸۰۰
۹۲۳۲شاخه آجدارA3آناهیتا گیلانکارخانهکیلوگرم۲۱,۴۰۰

تیرآهن

آخرین بروزرسانی: ۹۶/۶/۳۰

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۴شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۴,۳۵۰,۰۰۰
۲۱۴شاخه ۱۲ متری IPE----یزدبازار تهرانشاخه۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۱۶شاخه ۱۲ متری IPE----اهوازبازار تهرانشاخه۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۶شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۵,۰۷۰,۰۰۰
۵۱۶شاخه ۱۲ متری IPE----بناب تبریز (کارخانه)تماس بگیرید!
۶۱۶شاخه ۱۲ متری IPE----یزدبازار تهرانشاخه۴,۴۵۰,۰۰۰
۷۱۸شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۶,۳۵۰,۰۰۰
۸۱۸شاخه ۱۲ متری IPE----آرینبازار تهرانشاخه۵,۱۳۰,۰۰۰
۹۲۰شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۲۲شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۲۲شاخه ۱۲ متری IPE----فایکوتهران(بنگاه)شاخه۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۴شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۲۴شاخه ۱۲ متری IPE----فایکوتهران(بنگاه)شاخه۹,۲۳۰,۰۰۰
۱۴۲۷شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۲۷شاخه ۱۲ متری IPE----آرینتهران(بنگاه)شاخه۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۶۳۰شاخه ۱۲ متری IPE----ذوب آهنبازار تهرانشاخه۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳۳شاخه ۱۲ متری IPE----ترکتهران(بنگاه)تماس بگیرید!
۱۸۳۳شاخه ۱۲ متری IPE----کرهتهران(بنگاه)تماس بگیرید!

نبشی

آخرین بروزرسانی: ۹۶/۷/۱۰

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۳شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۲۳شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۳۴شاخه ۶ متری ----آریان فولادبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۵۰
۴۴شاخه ۶ متریST37ابهربنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۵۴شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۶۴شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۷۵شاخه ۶ متریST37زنجانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۸۵شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۵شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۰۰
۱۰۶شاخه ۶ متریST37زنجانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۱۱۶شاخه ۶ متریST37شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۲۰۰
۱۲۶شاخه ۶ متریST37ظهوریانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۵۰۰
۱۳۸شاخه ۶ متریST37آرینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۱۴۱۰شاخه ۶ متریST37آرینبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۰۵۰

ناودانی

آخرین بروزرسانی: ۹۶/۷/۱۰

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۲۶شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۳۸شاخه ۶ متری---شکفتهبازار تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۴۸شاخه ۶ متری---فولاد تهرانبازار تهرانکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۵۱۰شاخه ۶ متری---فولاد تهرانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۷۱۲شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۱۴شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۰۱۶شاخه ۶ متری---ناببنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰

ورق

آخرین بروزرسانی: ۹۶/۶/۳۰

ردیفسایز(اینچ)ضخامت(میلیمتر)نوعحالتکارخانهواحدقیمت ( ریال)
۱۱۲۶تست آب(درز مستقیم)شاخه ۶ متریکالوپکیلوگرم۳۰,۲۰۰
۲۱۴۸تست آب(درز مستقیم)شاخه ۶ متریاصفهانکیلوگرم۳۱,۲۰۰
۳۱۶۶تست آب(درز اسپیرال)شاخه ۶ متریاصفهانکیلوگرم۳۲,۳۰۰
۴۲۰۶تست آب(درز اسپیرال)شاخه ۶ متریکالوپکیلوگرم۳۲,۳۰۰
۵۲۴۶تست آب(درز اسپیرال)شاخه ۶ متریکالوپکیلوگرم۳۲,۳۰۰

لوله مبلی و پروفیل سبک

آخرین بروزرسانی:۹۶/۷/۵

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
۴۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲،۲۲۰
۵۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۶۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۷۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۸۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۹۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۲شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۴۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۵۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۰۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۹۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۱*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۶،۵۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۰۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۸۰۰