امروز یکشنبه 28 بهمن

وزن میلگرد

وزن میلگرد

سایز میلگرد (میلیمتر)

وزن شاخه 12متری (کیلوگرم)

8

5

10

7.8

12

11

14

15

16

20

18

25

20

30

22

37

25

47

28

58

30

66

32

75

34

85

36

95

38

106

40

118