دلار وارد کانال 13500شد
دلار وارد کانال 13500شد

 

دوره جدید کاهش قیمت دلار آغاز شد