الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع ورق برشی آهن بان

ورق برشی ساختمانی

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱۱۰اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۱۵اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۳۲۵اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۴۳۵اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۵۴۰اکسین اهواز-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۶۲روس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۰,۷۰۰
۷۶فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۸۸فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۹۱۰فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۰۱۲فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۱۱۵فولاد مبارکه بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۲۳۰کاویان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۱۳۸گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۵۰
۱۴۱۰گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۵۰
۱۵۱۲گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۵۰
۱۶۲۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۸۰۰
۱۷۱۵گیلان بنگاه تهرانکیلوگرم۲۲,۲۶۰
۱۸۳۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۹۴۵ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۰۵۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۱۵۵ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۲۶۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۳۷۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!
۲۴۱۰۰ اکسین اهوازبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیرید!

تسمه

ورق برشی

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۰۹/۳۰

 

ردیفسایزابعادکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۳عرض ۲۰مضرسکارخانهکیلوگرم۳۱,۰۰۰
۲۳فولاد مبارکه -رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۳فولاد مبارکه -شاخهبنگاه تهرانکیلوگرم۳۱,۶۰۱

چهارپهلو

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۰۹/۰۹

ردیفسایزآنالیزمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱ ۵*۵ترانس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۵۰۰
۲ ۶*۶ترانس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۵۰۰
۳ ۸*۸ترانس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۵۰۰
۴ ۱۰*۱۰ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۵ ۱۰*۱۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۶ ۱۲*۱۲ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۷ ۱۲*۱۲نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۸ ۱۴*۱۴ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۱۴*۱۴نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰ ۱۵*۱۵نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱ ۱۶*۱۶ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲ ۱۶*۱۶نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳ ۱۸*۱۸ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴ ۱۸*۱۸نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵ ۲۰*۲۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶ ۲۲*۲۲نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷ ۲۸*۲۸نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸ ۳۰*۳۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۱۹ ۴۰*۴۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۰ ۵۰*۵۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۱ ۶۰*۶۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۲ ۷۰*۷۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۳ ۸۰*۵۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۴ ۸۰*۸۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۵ ۹۰*۹۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۶ ۱۰۰*۱۰۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۷ ۱۲۰*۱۲۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۸ ۱۲۰*۵۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۸۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰