الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

فروش ویژه انواع لوله آبرسانی آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمتبازه تخفیف
۱لوله + ۲ سوپر پایپکلاف ۲۰۰ متریمتر۱۶۳۹.۲۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۲لوله + ۲ سوپر پایپکلاف ۱۵۰ متریمتر۲۰۵۹.۹۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۳لوله + ۲ سوپر پایپکلاف ۱۰۰ متریمتر۲۵۹۱.۵۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۴لوله + ۲ سوپر پایپکلاف ۵۰ متریمتر۳۲۱۴۲.۷۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۵لوله + ۲ سوپر پایپمتر۴۰۶۱۶.۹۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۶لوله + ۲ سوپر پایپمتر۵۰۸۲۰.۷۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۷لوله + ۲ سوپر پایپمتر۶۳۱.۰۰۲.۸۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۸لوله + ۲ سوپر پایپمتر۷۵۱.۸۶۱.۷۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۹لوله + ۲ سوپر پایپمتر۹۰۲.۵۴۴.۰۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰لوله + ۲ سوپر پایپمتر۱۱۰۳.۱۲۱.۷۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱لوله سوپر پایپPEX/AL/PEX
پلیمر قدیمی
متر۱۶۳۹.۲۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۲لوله سوپر پایپPEX/AL/PEX
پلیمر قدیمی
متر۲۰۵۸.۸۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۳لوله سوپر پایپPEX/AL/PEX
پلیمر قدیمی
متر۲۵۹۱.۵۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴لوله سوپر پایپPEX/AL/PEX
پلیمر قدیمی
متر۳۲۱۴۲.۷۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵لوله سوپر پایپLT - مخصوص آبسردمتر۱۶۳۰.۵۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶لوله سوپر پایپLT - مخصوص آبسردمتر۲۰۴۵.۷۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷لوله سوپر پایپLT - مخصوص آبسردمتر۲۵۶۳.۲۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸لوله سوپر پایپLT - مخصوص آبسردمتر۳۲۱۰۲.۴۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲۹۵.۹۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۰رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۳/۴۱۱۸.۸۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۱رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲۱۲۲.۰۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۲رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۱۳۲.۹۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۳رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۳/۴۱۸۵.۳۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۴رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۱۲۳۶.۵۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۵رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۱۲۴۶.۳۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۶رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۱.۱/۴۳۸۵.۸۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۷رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۴۹۸۷.۵۴۰۷% الی ۹ %
۲۸رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۲۱.۱۰۹.۶۲۰۷% الی ۹ %
۲۹رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۵۰*۱.۱/۲۱.۴۴۲.۰۷۰۷% الی ۹ %
۳۰رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۵۰*۲۱.۸۷۲.۶۲۰۷% الی ۹ %
۳۱رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲۱۱۹.۹۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۲رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲۱۳۶.۲۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۳رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۱۸۳.۱۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۴رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۳/۴۲۳۸.۷۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۵رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۱۲۷۱.۴۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۶رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۱۳۲۵.۹۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۷رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۱.۱/۴۴۱۴.۲۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۳۸رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۴۱.۰۷۰.۳۸۰۷% الی ۹ %
۳۹رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۲۱.۱۰۸.۵۳۰۷% الی ۹ %
۴۰رابط روپیچ پرسی سوپر پایپعدد۵۰*۱.۱/۲۱.۴۵۶.۲۴۰۷% الی ۹ %
۴۱رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۱۶*۳/۴۶۸۳.۴۳۰۷% الی ۹ %
۴۲رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲۷۴۱.۲۰۰۷% الی ۹ %
۴۳رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۸۸۰.۷۲۰۷% الی ۹ %
۴۴رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۲۵*۱۹۱۷.۷۸۰۷% الی ۹ %
۴۵رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۳۲*۱.۱/۴۱.۰۱۱.۵۲۰۷% الی ۹ %
۴۶رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۲۱.۵۲۳.۸۲۰۷% الی ۹ %
۴۷رابط پرسی مهره دار سوپر پایپعدد۵۰*۲۱.۸۵۱.۹۱۰۷% الی ۹ %
۴۸زانو پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۱۶۱۴۷.۱۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۴۹زانو پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۲۰۲۰۹.۲۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۵۰زانو پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۲۵۲۹۷.۵۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۵۱زانو پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۳۲۴۰۶.۵۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۵۲زانو پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۴۰۱.۳۹۶.۲۹۰۷% الی ۹ %
۵۳زانو پرسی سوپر پایپعدد۵۰*۵۰۱.۸۰۸.۳۱۰۷% الی ۹ %
۵۴زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۱۶*۲/۱۳۷۷.۱۴۰۷% الی ۹ %
۵۵زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲۶۵۰.۷۳۰۷% الی ۹ %
۵۶زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۷۰۸.۵۰۰۷% الی ۹ %
۵۷زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۵*۳/۴۷۳۹.۰۲۰۷% الی ۹ %
۵۸زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۵*۱۸۰۶.۶۰۰۷% الی ۹ %
۵۹زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۳۲*۱۱.۰۶۴.۹۳۰۷% الی ۹ %
۶۰زانو پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۴۱.۸۶۳.۹۰۰۷% الی ۹ %
۶۱چپقی پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲۱۵۰.۴۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۶۲چپقی پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲۱۷۴.۴۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۶۳چپقی پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۲۰۱.۶۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۶۴چپقی پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۳/۴۲۳۸.۷۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۶۵چپقی پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۱۳۰۴.۱۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۶۶چپقی پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۱۳۳۶.۸۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۶۷چپقی پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۱.۱/۲۱.۹۸۷.۰۷۰۷% الی ۹ %
۶۸چپقی پرسی سوپر پایپعدد۵۰*۱.۱/۲۲.۳۵۴.۴۰۰۷% الی ۹ %
۶۹زانویی ۴۵ درجه پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۴۰۱.۴۴۶.۴۳۰۷% الی ۹ %
۷۰زانویی ۴۵ درجه پرسی سوپر پایپعدد۵۰*۵۰۱.۸۷۹.۱۶۰۷% الی ۹ %
۷۱زانو دیواری پرسی توپیچ سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲۱۷۴.۴۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۲زانو دیواری پرسی توپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲۱۸۴.۲۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۳زانو دیواری پرسی توپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۲۳۷.۶۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۴زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴۵۲۷.۵۶۰۷% الی ۹ %
۷۵زانو سه راه ۹۰ درجه پرسی توپیچ سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲*۱۶۲۴۱.۹۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۶زانو سه راه ۹۰ درجه پرسی توپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲*۲۰۲۵۷.۲۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۷بوشن پرسی سوپر پایپعدد۱۶۱۱۹.۹۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۸بوشن پرسی سوپر پایپعدد۲۰۱۴۴.۹۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۷۹بوشن پرسی سوپر پایپعدد۲۵۲۴۸.۵۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۰بوشن پرسی سوپر پایپعدد۳۲۳۱۲.۸۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۱بوشن پرسی سوپر پایپعدد۴۰۹۹۰.۸۱۰۷% الی ۹ %
۸۲بوشن پرسی سوپر پایپعدد۵۰۱.۳۴۵.۰۶۰۷% الی ۹ %
۸۳تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۲۰۱۳۸.۴۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۴تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۱۶*۲۵۲۱۰.۳۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۵تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۲۵۲۲۰.۱۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۶تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۲۰*۳۲۲۷۶.۸۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۷تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۳۲۳۲۳.۷۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۸۸تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۲۵*۴۰۱.۰۰۱.۷۱۰۷% الی ۹ %
۸۹تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۴۰۱.۰۳۹.۸۶۰۷% الی ۹ %
۹۰تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۳۲*۵۰۱.۳۴۰.۷۰۰۷% الی ۹ %
۹۱تبدیل پرسی سوپر پایپعدد۴۰*۵۰۱.۳۷۲.۳۱۰۷% الی ۹ %
۹۲سه راه پرسی سوپرپایپعدد۱۶۲۱۳.۶۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۹۳سه راه پرسی سوپرپایپعدد۲۰۲۷۳.۵۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۹۴سه راه پرسی سوپرپایپعدد۲۵۴۱۰.۹۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۹۵سه راه پرسی سوپرپایپعدد۳۲۵۳۸.۴۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۹۶سه راه پرسی سوپرپایپعدد۴۰۲.۰۱۶.۵۰۰۷% الی ۹ %
۹۷سه راه پرسی سوپرپایپعدد۵۰۲.۷۱۵.۱۹۰۷% الی ۹ %
۹۸سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۱۶*۲۰*۱۶۲۲۴.۵۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۹۹سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۰*۱۶*۱۶۲۲۷.۸۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۰سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۰*۱۶*۲۰۲۴۱.۹۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۱سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۰*۲۰*۱۶۲۴۳.۰۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۲سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۰*۲۵*۱۶۳۱۲.۸۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۳سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۰*۲۵*۲۰۳۱۸.۲۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۴سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۱۶*۱۶۲۸۸.۸۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۵سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۱۶*۲۰۳۰۱.۹۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۶سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۱۶*۲۵۳۵۶.۴۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۷سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۲۰*۱۶۲۹۷.۵۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۸سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۲۰*۲۰۳۳۶.۸۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۰۹سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۲۰*۲۵۳۶۸.۴۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۰سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۲۵*۱۶۳۵۲.۰۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۱سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۲۵*۳۲*۲۵۴۸۵.۰۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۲سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۳۲*۱۶*۳۲۵۱۰.۱۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۳سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۳۲*۲۰*۳۲۵۵۵.۹۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۴سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۳۲*۲۵*۲۵۴۷۹.۶۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۵سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۳۲*۲۵*۳۲۵۵۳.۷۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۱۶سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۳۲*۵۰*۳۲۲.۴۰۱.۲۷۰۷% الی ۹ %
۱۱۷سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۴۰*۲۰*۴۰۱.۸۷۰.۴۴۰۷% الی ۹ %
۱۱۸سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۴۰*۲۵*۳۲۱.۹۸۴.۸۹۰۷% الی ۹ %
۱۱۹سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۴۰*۲۵*۴۰۱.۸۷۵.۸۹۰۷% الی ۹ %
۱۲۰سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۴۰*۳۲*۳۲۱.۹۳۲.۵۷۰۷% الی ۹ %
۱۲۱سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۴۰*۳۲*۴۰۱.۸۸۸.۹۷۰۷% الی ۹ %
۱۲۲سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۵۰*۲۵*۴۰۲.۴۸۱.۹۳۰۷% الی ۹ %
۱۲۳سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۵۰*۲۵*۵۰۲.۶۲۳.۶۳۰۷% الی ۹ %
۱۲۴سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۵۰*۳۲*۵۰۲.۵۸۱.۱۲۰۷% الی ۹ %
۱۲۵سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپعدد۵۰*۴۰*۵۰۲.۶۴۸.۷۰۰۷% الی ۹ %
۱۲۶سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲*۱۶۷۸۹.۱۶۰۷% الی ۹ %
۱۲۷سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۵*۳/۴*۲۵۲۸۸.۸۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۲۸سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۳۲*۳/۴*۳۲۳۷۱.۶۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۲۹سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۱۶*۱/۲*۱۶۷۴۴.۴۷۰۷% الی ۹ %
۱۳۰سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۱/۲*۲۰۸۴۲.۵۷۰۷% الی ۹ %
۱۳۱سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۰*۳/۴*۲۰۸۹۷.۰۷۰۷% الی ۹ %
۱۳۲سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۵*۱/۲*۲۵۹۲۹.۷۷۰۷% الی ۹ %
۱۳۳سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۲۵*۳/۴*۲۵۹۷۵.۵۵۰۷% الی ۹ %
۱۳۴سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۳۲*۱/۲*۳۲۱.۱۲۲.۷۰۰۷% الی ۹ %
۱۳۵سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۳۲*۳/۴*۳۲۱.۱۶۱.۹۴۰۷% الی ۹ %
۱۳۶سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۴۰*۳/۴*۴۰۱.۵۸۵.۹۵۰۷% الی ۹ %
۱۳۷سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپعدد۵۰*۱*۵۰۲.۳۲۰.۶۱۰۷% الی ۹ %
۱۳۸مهره ماسوره سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۶*۱/۲۵۸.۸۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۳۹مهره ماسوره سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۶*۳/۴۱۳۸.۴۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۰مهره ماسوره سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰*۱/۲۹۷.۰۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۱مهره ماسوره سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰*۳/۴۸۷.۲۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۲مهره ماسوره سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۵*۳/۴۱۵۶.۹۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۳مهره ماسوره سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۵*۱۱۷۱.۱۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۴رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۳۲*۱۳۱۲.۸۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۵رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۳۲*۱۳۴۹.۸۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۶مغزی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۹ August 1900۳۰.۵۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۷مغزی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰ August 1900۵۹.۹۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۸مغزی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۹۴.۸۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۴۹مغزی رابط سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۹ August 1900۳۵.۹۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۰مغزی رابط سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰ August 1900۷۰.۸۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۱مغزی رابط سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۱۰۷.۹۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۲زانویی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۹ August 1900۱۹۲.۹۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۳زانویی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰ August 1900۱۰۳.۵۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۴چپقی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۹ August 1900۸۲.۸۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۵چپقی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰ August 1900۱۱۹.۹۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۶بوشن سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۲۰ August 1900۸۵.۰۲۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۷بوشن سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۱۶۴.۵۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۸تبدیل روپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱/۲*۳/۴۵۶.۶۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۵۹تبدیل روپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۳/۴*۱۹۲.۶۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۰روپیچ توپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱/۲"۵۱.۲۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۱روپیچ توپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۳/۴"۷۳.۰۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۲روپیچ توپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۱۲۳.۱۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۳تبدیل توپیچ روپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۳/۴*۱۹۸.۱۰۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۴تبدیل توپیچ روپیچ سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱/۲*۳/۴۵۳.۴۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۵سه راهی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱/۲"۸۱.۷۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۶سه راهی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۳/۴"۱۳۵.۱۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۷سه راهی سوپر پایپاتصالات ماسوره ایعدد۱۲۲۱.۲۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۸زانو دیواری سوپر پایپاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۱/۲"۱۱۱.۱۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۶۹زانو سه درجه ۹۰ درجه توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۱/۲"۱۳۴.۰۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۰زانو دیواری صفحه دار روپیچاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۱/۲"۱۵۴.۷۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۱زانو دیواری صفحه دار روپیچاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۳/۴"۱۵۱.۵۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۲زانو سه راه ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۱/۲"۱۳۸.۴۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۳زانو سه راه ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۳/۴"۱۳۲.۹۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۴زانو سه راه ۱۸۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۱/۲"۱۳۷.۳۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۵زانو سه راه ۱۸۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار مهره ماسوره ایعدد۳/۴"۱۳۴.۰۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۶زانو سه راه ۱۸۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار پرسیعدد۱۶*۱۶*۱/۲۲۰۱.۶۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۷زانو سه راه ۱۸۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار پرسیعدد۱۶*۱۶*۳/۴۱۹۷.۲۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۸زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار پرسیعدد۱۶*۱/۲۱۶۵.۶۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۷۹زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار پرسیعدد۱۶*۳/۴۱۶۴.۵۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۰زانو سه راه ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار پرسیعدد۱۶*۱۶*۱/۲۱۹۱.۸۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۱زانو سه راه ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپاتصالات روکار پرسیعدد۱۶*۱۶*۳/۴۲۰۰.۵۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۲صفحه دیواری تک سوپر پایپمیلی متر ۷۳عدد۱۸.۵۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۳صفحه دیواری دوبل سوپر پایپمیلی متر ۱۵۳عدد۲۹.۴۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۴صفحه دیواری قوس سوپر پایپمیلی متر ۲۵۰عدد۴۵.۷۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۵صفحه دیواری رادیاتور سوپر پایپمیلی متر ۵۰۰عدد۶۹.۷۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۶درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپر پایپعدد۷.۶۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۷درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپر پایپعدد۷.۶۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۸بست پلاستیکی روکار سوپرپایپعدد۲.۱۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۸۹بست پلاستیکی روکار سوپرپایپعدد۲.۱۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۰بست پلاستیکی روکار سوپرپایپعدد۲.۱۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۱بست پلاستیکی روکار سوپرپایپعدد۳.۲۷۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۲بست U زانو دیوااری سوپرپایپعدد۴.۳۶۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۳کلکتور ۲ انشعابی سوپر پایپعدد۳۸۳.۶۸۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۴کلکتور ۳ انشعابی سوپر پایپعدد۴۸۶.۱۴۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۵کلکتور ۴ انشعابی سوپر پایپعدد۶۳۱.۱۱۰۱۰% الی ۱۵ %
۱۹۶درپوش روپیچ سوپر پایپعدد۱۹۰.۴۷۰۷% الی ۹ %
۱۹۷درپوش روپیچ سوپر پایپعدد۱/۲"۱۲۷.۵۳۰۷% الی ۹ %
۱۹۸درپوش روپیچ سوپر پایپعدد۱۹۹.۱۹۰۷% الی ۹ %
۱۹۹مغزی بلند سوپرپایپعدد۴۰۸۳.۹۳۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۰۰مغزی بلند سوپرپایپعدد۵۰۹۱.۱۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۰۱مغزی بلند سوپرپایپعدد۶۰۱۱۴.۴۵۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۰۲مغزی بلند سوپرپایپعدد۷۰۱۳۱.۸۹۰۱۰% الی ۱۵ %
۲۰۳ته بند پرسی سوپر پایپعدد۱۶۲۵۶.۱۵۰۷% الی ۹ %
۲۰۴ته بند پرسی سوپر پایپعدد۲۰۳۸۶.۹۵۰۷% الی ۹ %
۲۰۵ته بند پرسی سوپر پایپعدد۲۵۵۰۶.۸۵۰۷% الی ۹ %
۲۰۶ته بند پرسی سوپر پایپعدد۳۲۶۶۴.۹۰۰۷% الی ۹ %
۲۰۷بوشن RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2۱.۰۷۴.۷۴۰۷% الی ۹ %
۲۰۸بوشن RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3۲.۲۴۶.۴۹۰۷% الی ۹ %
۲۰۹سه راهی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2۱.۸۷۱.۵۳۰۷% الی ۹ %
۲۱۰سه راهی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3۴.۴۳۴.۱۲۰۷% الی ۹ %
۲۱۱زانویی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2۱.۵۵۹.۷۹۰۷% الی ۹ %
۲۱۲زانویی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3۲.۹۳۲.۱۰۰۷% الی ۹ %
۲۱۳زانویی ۴۵ درجه RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2۱.۶۵۵.۷۱۰۷% الی ۹ %
۲۱۴زانویی ۴۵ درجه RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3۳.۵۰۷.۶۲۰۷% الی ۹ %
۲۱۵تبدیل RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3*RS-2۱.۵۰۲.۰۲۰۷% الی ۹ %
۲۱۶رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-25۱.۰۳۵.۵۰۰۷% الی ۹ %
۲۱۷رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-32۱.۰۶۱.۶۶۰۷% الی ۹ %
۲۱۸رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-40۱.۰۶۷.۱۱۰۷% الی ۹ %
۲۱۹رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-50۱.۱۸۷.۰۱۰۷% الی ۹ %
۲۲۰رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-63۱.۳۳۳.۰۷۰۷% الی ۹ %
۲۲۱رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-75۲.۰۸۸.۴۴۰۷% الی ۹ %
۲۲۲رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-90۳.۹۱۳.۱۰۰۷% الی ۹ %
۲۲۳رابط پرسی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3-110۴.۶۵۱.۰۳۰۷% الی ۹ %
۲۲۴رابط پرسی توپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۱ اینچ - RS-2۱.۰۴۴.۲۲۰۷% الی ۹ %
۲۲۵رابط پرسی توپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۲ اینچ - RS-2۱.۰۶۴.۹۳۰۷% الی ۹ %
۲۲۶رابط پرسی توپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۲۱/۲ اینچ - RS-2۲.۵۰۰.۴۶۰۷% الی ۹ %
۲۲۷رابط پرسی توپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۳ اینچ - RS-3۱.۶۰۶.۶۶۰۷% الی ۹ %
۲۲۸رابط پرسی روپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۲۱/۲ اینچ - RS-2۲.۰۸۸.۴۴۰۷% الی ۹ %
۲۲۹رابط پرسی روپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۲ اینچ - RS-2۱.۳۲۰.۰۶۱۰۷% الی ۹ %
۲۳۰رابط پرسی روپیچ RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۳ اینچ - RS-3۱.۷۳۷.۴۶۰۷% الی ۹ %
۲۳۱رابط فلنجی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۱۰۰*۳- RS۹.۸۲۵.۲۶۰۷% الی ۹ %
۲۳۲رابط فلنجی RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعدد۸۰*۳- RS۸۳.۹۶۳.۰۷۰۷% الی ۹ %
۲۳۳بوشن شیفت RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-130۲.۴۰۳.۴۵۰۷% الی ۹ %
۲۳۴بوشن شیفت RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3-210۵.۳۷۵.۸۸۰۷% الی ۹ %
۲۳۵بوشن شیفت RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-2-50۱.۳۶۰.۳۲۰۷% الی ۹ %
۲۳۶بوشن شیفت RS سوپر پایپرایزر سیستم سوپر پایپعددRS-3-5۱.۹۳۰.۳۹۰۷% الی ۹ %
۲۳۷شیر سوپر والو سوپر پایپسری SعددS1-20۷۵۶.۴۶۰۷% الی ۹ %
۲۳۸شیر سوپر والو سوپر پایپسری SعددS1-25۷۴۸.۰۲۰۷% الی ۹ %
۲۳۹شیر سوپر والو سوپر پایپسری SعددS2۶۲۴.۵۷۰۷% الی ۹ %
۲۴۰شیر سوپر والو سوپر پایپسری SعددS3۸۲۶.۲۲۰۷% الی ۹ %
۲۴۱شیر سوپر والو سوپر پایپسری SعددS4۱.۰۶۰.۵۷۰۷% الی ۹ %
۲۴۲شیر سوپر والو سوپر پایپسری TعددT1-16۹۹۶.۲۶۰۷% الی ۹ %
۲۴۳شیر سوپر والو سوپر پایپسری TعددT1-20۱.۰۱۱.۵۲۰۷% الی ۹ %
۲۴۴شیر سوپر والو سوپر پایپسری TعددT1-25۱.۰۹۹.۸۱۰۷% الی ۹ %
۲۴۵شیر سوپر والو سوپر پایپسری TعددT2۹۳۱.۹۵۰۷% الی ۹ %
۲۴۶رابط سوپر والو سوپر پایپعددT2-16۱۷۹.۸۵۰۷% الی ۹ %
۲۴۷رابط سوپر والو سوپر پایپعددT2-20۱۹۲.۹۳۰۷% الی ۹ %
۲۴۸رابط سوپر والو سوپر پایپعددT2-25۲۴۰.۸۹۰۷% الی ۹ %
۲۴۹رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپعددT2-1/2۲۱۱.۴۶۰۷% الی ۹ %
۲۵۰رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپعددT2-3/4۲۳۲.۱۷۰۷% الی ۹ %
۲۵۱رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپعددT2-1/2۲۳۲.۱۷۰۷% الی ۹ %
۲۵۲زانویی سوپر والو سوپر پایپعددT2-16۲۱۰.۳۷۰۷% الی ۹ %
۲۵۳زانویی سوپر والو سوپر پایپعددT2-20۲۲۴.۵۴۰۷% الی ۹ %
۲۵۴سه راه سوپر والو سوپر پایپعددT2-16۲۸۱.۲۲۰۷% الی ۹ %
۲۵۵ته بند سوپر والو سوپر پایپعددT2۱۴۰.۶۱۰۷% الی ۹ %
۲۵۶کلکتور سوپر والو سوپر پایپعدد۳.۶۷۵.۴۸۰۷% الی ۹ %
۲۵۷سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپکرومعدد۲۲۲.۳۶۰۷% الی ۹ %
۲۵۸سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپکروم ماتعدد۴۱۵.۲۹۰۷% الی ۹ %
۲۵۹سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپکرومعدد۲۲۵.۶۳۰۷% الی ۹ %
۲۶۰سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپکروم ماتعدد۴۳۹.۲۷۰۷% الی ۹ %
۲۶۱روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپعدد۲۲۲.۳۶۰۷% الی ۹ %
۲۶۲پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپعدد۲۳۸.۷۱۰۷% الی ۹ %
۲۶۳صفحه درای وال سوپر والو سوپر پایپعدد۶۶.۴۹۰۷% الی ۹ %
۲۶۴مجموعه ی دوپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپکرم ماتعدد۲۵۸.۳۳۰۷% الی ۹ %
۲۶۵مجموعه ی دوپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپکرومعدد۲۹۸.۶۶۰۷% الی ۹ %
۲۶۶مجموعه ی دوپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپکروم ماتعدد۳۶۱.۸۸۰۷% الی ۹ %
۲۶۷مجموعه ی دوپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپسفیدعدد۲۵۱.۷۹۰۷% الی ۹ %
۲۶۸یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپعددDN8-T1۳۹۶.۷۶۰۷% الی ۹ %
۲۶۹یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپعددDN15۴۱۵.۲۹۰۷% الی ۹ %
۲۷۰یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپر والو سوپر پایپعددDN15۴۴۳.۶۳۰۷% الی ۹ %
۲۷۱یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپSعدد۲۴۰.۸۹۰۷% الی ۹ %
۲۷۲یدکی مجموعه دوپوش سوپر والو سوپر پایپکرومعدد۱۲۰.۹۹۰۷% الی ۹ %
۲۷۳یدکی رینگ تفلونجفتعددDN8-T1۱۷.۴۴۰۷% الی ۹ %
۲۷۴یدکی رینگ تفلونجفتعددDN15۱۷.۴۴۰۷% الی ۹ %

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (تومان)بازه تخفیف
۱لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۱۶۲۱.۹۸۱۵% الی ۱۸%
۲لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۲۰۳۵.۱۸۱۵% الی ۱۸%
۳لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۲۵۶۱.۴۳۱۵% الی ۱۸%
۴لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۳۲۸۹.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۵لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۴۰۲۸۸.۷۵۱۵% الی ۱۸%
۶لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۵۰۳۵۰.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۷لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۶۳۴۴۲.۳۷۱۵% الی ۱۸%
۸لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۱۶۲۲۱۵% الی ۱۸%
۹لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۲۰۳۵.۱۸۱۵% الی ۱۸%
۱۰لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۲۵۶۱.۴۳۱۵% الی ۱۸%
۱۱لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر۳۲۸۹.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۱۲لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۱۶۱۹.۴۱۵% الی ۱۸%
۱۳لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۲۰۳۰.۸۸۱۵% الی ۱۸%
۱۴لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۲۵۵۴.۶۹۱۵% الی ۱۸%
۱۵لوله نیوپایپPE/AL/PEXمتر۳۲۷۸.۷۱۵% الی ۱۸%
۱۶فرم لوله ای نیوپایپعدد۱۶۳.۲۸۱۵% الی ۱۸%
۱۷فرم لوله ای نیوپایپعدد۲۰۳.۹۴۱۵% الی ۱۸%
۱۸فرم لوله ای نیوپایپعدد۲۵۴.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۱۹فرم لوله ای نیوپایپعدد۳۲۵.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۲۰فرم لوله ای نیوپایپعدد۴۰۷.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۲۱فرم لوله ای نیوپایپعدد۵۰۹.۳۳۱۵% الی ۱۸%
۲۲فرم لوله ای نیوپایپعدد۶۳۱۴.۲۲۱۵% الی ۱۸%
۲۳مغزی نیوپایپعدد۱ February 2018۲۷.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۲۴مغزی نیوپایپعدد۳ April 2018۵۵.۳۶۱۵% الی ۱۸%
۲۵مغزی نیوپایپعدد۱۹۳.۰۲۱۵% الی ۱۸%
۲۶مغزی نیوپایپ۴/۱.۱۷۹.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۲۷تبدیل روپیچ نیوپایپعدد۲/۱*۴/۳۵۲.۱۵۱۵% الی ۱۸%
۲۸تبدیل روپیچ نیوپایپعدد۴/۳*۱۷۶.۴۸۱۵% الی ۱۸%
۲۹مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۱ February 2018۳۹.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۳۰مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۳ April 2018۶۶.۷۷۱۵% الی ۱۸%
۳۱مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۱۱۱۸.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۳۲مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپطول پیچ:۱۵ میلیمترعدد۱ February 2018۲۹.۷۱۵% الی ۱۸%
۳۳مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپطول پیچ:۲۵میلیمترعدد۱ February 2018۳۸.۷۳۱۵% الی ۱۸%
۳۴مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپطول پیچ:۳۰میلیمترعدد۱ February 2018۴۲.۶۵۱۵% الی ۱۸%
۳۵تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۲/۱*۴/۳۷۶.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۳۶تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۴/۳*۲/۱۳۹.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۳۷تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۴/۳*۱۸۶.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۳۸تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۱*۴/۳۶۴.۷۵۱۵% الی ۱۸%
۳۹تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۱*۴/۱.۱۱۱۶.۰۷۱۵% الی ۱۸%
۴۰تبدیل روپیچ توپیچ نیوپایپعدد۴/۳*۴/۱.۱۱۲۹.۳۷۱۵% الی ۱۸%
۴۱زانویی ۹۰ درجه نیوپایپعدد۱ February 2018۷۳.۶۶۱۵% الی ۱۸%
۴۲زانویی ۹۰ درجه نیوپایپعدد۳ April 2018۱۱۰.۰۱۱۵% الی ۱۸%
۴۳چپقی نیوپایپعدد۱ February 2018۶۳.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۴۴چپقی نیوپایپعدد۳ April 2018۱۱۶.۵۵۱۵% الی ۱۸%
۴۵چپقی نیوپایپعدد۱۱۵۴.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۴۶چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپعدد۲/۱*۱۸۶.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۴۷مهره ماسوره نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۶۴.۸۷۱۵% الی ۱۸%
۴۸مهره ماسوره نیوپایپعدد۴/۳*۱۶۷۷.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۴۹مهره ماسوره نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۸۷.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۵۰مهره ماسوره نیوپایپعدد۴/۳*۲۰۸۱.۰۳۱۵% الی ۱۸%
۵۱مهره ماسوره نیوپایپعدد۴/۳*۲۵۱۶۳.۲۳۱۵% الی ۱۸%
۵۲مهره ماسوره نیوپایپعدد۱*۲۵۱۶۴.۶۶۱۵% الی ۱۸%
۵۳حلقه و ماسوره نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۱۹.۴۸۱۵% الی ۱۸%
۵۴درپوش توپیچ نیوپایپعدد۳ April 2018۵۱.۰۸۱۵% الی ۱۸%
۵۵بست لوله نیوپایپعدد۱۶۱.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۵۶بست لوله نیوپایپعدد۲۰۱.۲۸۱۵% الی ۱۸%
۵۷بست لوله نیوپایپعدد۲۵۱.۴۷۱۵% الی ۱۸%
۵۸بست لوله نیوپایپعدد۳۲۲.۳۹۱۵% الی ۱۸%
۵۹بست زوج لوله نیوپایپعدد۱۶۲.۸۵۱۵% الی ۱۸%
۶۰بست زوج لوله نیوپایپعدد۲۰۲.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۶۱بست زوج لوله نیوپایپعدد۲۵۲.۲۷۱۵% الی ۱۸%
۶۲بست زوج لوله نیوپایپعدد۱۶۵۷۰۱۵% الی ۱۸%
۶۳درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپعدد۱ February 2018۲.۸۳۱۵% الی ۱۸%
۶۴درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپعدد۱ February 2018۲.۸۳۱۵% الی ۱۸%
۶۵درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپعدد۳ April 2018۵.۵۹۱۵% الی ۱۸%
۶۶درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپعدد۳ April 2018۵.۵۹۱۵% الی ۱۸%
۶۷درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپعدد۱۸.۲۷۱۵% الی ۱۸%
۶۸درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپعدد۱۸.۲۷۱۵% الی ۱۸%
۶۹درپوش پلاستیکی نیوپایپعدد۱ February 2018۱.۴۸۱۵% الی ۱۸%
۷۰درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپعدد۱ February 2018۲.۵۱۵% الی ۱۸%
۷۱درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپعدد۳ April 2018۴.۳۱۱۵% الی ۱۸%
۷۲درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپعدد۱۵.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۷۳صفحه نصب تک نیوپایپعددmm63۴.۸۸۱۵% الی ۱۸%
۷۴صفحه نصب زوج نیوپایپعددmm153۹.۹۶۱۵% الی ۱۸%
۷۵صفحه نصب زوج نیوپایپعددmm280۱۲.۶۱۱۵% الی ۱۸%
۷۶صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپعددmm500۲۳.۷۴۱۵% الی ۱۸%
۷۷کلکتور فرجی نیوپایپ۲bعدد۲/۱*۱۱۳۸.۵۲۱۵% الی ۱۸%
۷۸کلکتور فرجی نیوپایپ۳bعدد۲/۱*۱۲۰۷.۷۸۱۵% الی ۱۸%
۷۹کلکتور فرجی نیوپایپ۴bعدد۲/۱*۱۲۷۷.۰۵۱۵% الی ۱۸%
۸۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۲Bعدد۲/۱*۱۴۰۵.۷۱۵% الی ۱۸%
۸۱کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۳Bعدد۲/۱*۱۶۰۸.۵۱۵% الی ۱۸%
۸۲کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۴Bعدد۲/۱*۱۸۱۱.۴۱۵% الی ۱۸%
۸۳کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۵Bعدد۲/۱*۱۱.۰۱۴.۲۰۰۱۵% الی ۱۸%
۸۴کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۶Bعدد۲/۱*۱۱.۲۱۶.۹۹۰۱۵% الی ۱۸%
۸۵کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۷Bعدد۲/۱*۱۱.۴۱۹.۸۹۰۱۵% الی ۱۸%
۸۶کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبیطرح ۸Bعدد۲/۱*۱۱.۶۲۲.۶۹۰۱۵% الی ۱۸%
۸۷کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۲Bعدد۲/۱*۱۴۰۵.۷۱۵% الی ۱۸%
۸۸کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۳Bعدد۲/۱*۱۶۰۸.۵۱۵% الی ۱۸%
۸۹کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۴Bعدد۲/۱*۱۸۱۱.۴۱۵% الی ۱۸%
۹۰کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۵Bعدد۲/۱*۱۱.۰۱۴.۲۰۰۱۵% الی ۱۸%
۹۱کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۶Bعدد۲/۱*۱۱.۲۱۶.۹۹۰۱۵% الی ۱۸%
۹۲کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۷Bعدد۲/۱*۱۱.۴۱۹.۸۹۰۱۵% الی ۱۸%
۹۳کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمزطرح ۸Bعدد۲/۱*۱۱.۶۲۲.۶۹۰۱۵% الی ۱۸%
۹۴صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپعددmm280۱۳.۸۲۱۵% الی ۱۸%
۹۵صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپعدد۲۵.۲۷۱۵% الی ۱۸%
۹۶کلکتور نیوپایپ۲bعدد۲/۱*۴/۳۲۱۹.۰۷۱۵% الی ۱۸%
۹۷کلکتور نیوپایپ۳bعدد۲/۱*۴/۳۳۲۸.۴۸۱۵% الی ۱۸%
۹۸کلکتور نیوپایپ۴bعدد۲/۱*۴/۳۴۸۲.۳۳۱۵% الی ۱۸%
۹۹کلکتور نیوپایپ۵bعدد۲/۱*۴/۳۵۷۲.۵۱۵% الی ۱۸%
۱۰۰کلکتور نیوپایپ۲bعدد۲/۱*۱۱۷۸.۰۸۱۵% الی ۱۸%
۱۰۱کلکتور نیوپایپ۳bعدد۲/۱*۱۲۶۷.۰۶۱۵% الی ۱۸%
۱۰۲کلکتور نیوپایپ۴bعدد۲/۱*۱۳۵۶.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۱۰۳کلکتور نیوپایپ۵bعدد۲/۱*۱۴۴۵.۱۵۱۵% الی ۱۸%
۱۰۴کلکتور نیوپایپ۶bعدد۲/۱*۱۵۳۴.۲۵۱۵% الی ۱۸%
۱۰۵کلکتور نیوپایپ۷bعدد۲/۱*۱۶۲۳.۲۳۱۵% الی ۱۸%
۱۰۶کلکتور نیوپایپ۸bعدد۲/۱*۱۷۱۲.۲۱۱۵% الی ۱۸%
۱۰۷کلکتور نیوپایپ۹bعدد۲/۱*۱۸۰۱.۳۱۱۵% الی ۱۸%
۱۰۸کلکتور نیوپایپ۱۰bعدد۲/۱*۱۸۹۰.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۱۰۹کلکتور نیوپایپ۱۱bعدد۲/۱*۱۹۷۹.۹۸۱۵% الی ۱۸%
۱۱۰کلکتور نیوپایپ۱۲bعدد۲/۱*۱۱.۰۶۸.۹۶۰۱۵% الی ۱۸%
۱۱۱کلکتور نیوپایپ۴bعدد۲/۱*۴/۱.۱۵۰۵.۱۴۱۵% الی ۱۸%
۱۱۲کلکتور نیوپایپ۳bعدد۴/۳*۱۴۷۵.۷۹۱۵% الی ۱۸%
۱۱۳کلکتور نیوپایپ۴bعدد۴/۳*۱۶۲۰.۷۳۱۵% الی ۱۸%
۱۱۴کلکتور نیوپایپ۵bعدد۴/۳*۱۷۹۶.۰۸۱۵% الی ۱۸%
۱۱۵کلکتور نیوپایپ۵bعدد۲/۱*۴/۱.۱۶۳۱.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۱۱۶کلکتور نیوپایپ۶bعدد۲/۱*۴/۱.۱۷۵۷.۷۱۵% الی ۱۸%
۱۱۷کلکتور نیوپایپ۷bعدد۲/۱*۴/۱.۱۸۸۳.۹۹۱۵% الی ۱۸%
۱۱۸کلکتور نیوپایپ۸bعدد۲/۱*۴/۱.۱۱.۰۱۰.۳۹۰۱۵% الی ۱۸%
۱۱۹کلکتور نیوپایپ۹bعدد۲/۱*۴/۱.۱۱.۱۳۶.۵۵۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۰کلکتور نیوپایپ۱۰bعدد۲/۱*۴/۱.۱۱.۲۶۲.۹۷۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۱کلکتور نیوپایپ۱۱bعدد۲/۱*۴/۱.۱۱.۳۸۹.۲۵۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۲کلکتور نیوپایپ۱۲bعدد۲/۱*۴/۱.۱۱.۵۱۵.۵۳۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۳کلکتور نیوپایپ۳bعدد۴/۳*۴/۱.۱۶۳۱.۹۱۵% الی ۱۸%
۱۲۴کلکتور نیوپایپ۴bعدد۴/۳*۴/۱.۱۸۳۵.۶۴۱۵% الی ۱۸%
۱۲۵کلکتور نیوپایپ۵bعدد۴/۳*۴/۱.۱۱.۰۱۹.۹۰۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۶کلکتور نیوپایپ۶bعدد۴/۳*۴/۱.۱۱.۲۱۵.۸۰۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۷کلکتور نیوپایپ۴bعدد۲/۱.۱*۲/۱۱.۲۴۳.۳۶۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۸کلکتور نیوپایپ۵bعدد۲/۱.۱*۲/۱۱.۵۵۴.۱۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۲۹کلکتور نیوپایپ۶bعدد۲/۱.۱*۲/۱۱.۸۶۵.۰۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۰کلکتور نیوپایپ۷bعدد۲/۱.۱*۲/۱۲.۱۷۵.۸۲۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۱کلکتور نیوپایپ۸bعدد۲/۱.۱*۲/۱۲.۴۸۶.۷۲۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۲کلکتور نیوپایپ۹bعدد۲/۱.۱*۲/۱۲.۷۹۷.۵۰۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۳کلکتور نیوپایپ۴bعدد۴/۳*۲/۱.۱۱.۲۴۳.۳۶۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۴کلکتور نیوپایپ۵bعدد۴/۳*۲/۱.۱۱.۵۵۴.۱۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۵کلکتور نیوپایپ۶bعدد۴/۳*۲/۱.۱۱.۸۶۵.۰۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۶کلکتور نیوپایپ۷bعدد۴/۳*۲/۱.۱۲.۱۷۵.۸۲۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۷کلکتور نیوپایپ۸bعدد۴/۳*۲/۱.۱۲.۴۸۶.۷۲۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۸کلکتور نیوپایپ۹bعدد۴/۳*۲/۱.۱۲.۷۹۷.۵۰۰۱۵% الی ۱۸%
۱۳۹درپوش فلزی کلکتور نیوپایپعدد۳ April 2018۵۶.۶۷۱۵% الی ۱۸%
۱۴۰درپوش فلزی کلکتور نیوپایپعدد۱۴۹.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۱۴۱درپوش فلزی کلکتور نیوپایپمخصوص کلکتور فرجیعدد۱۷۲.۹۴۱۵% الی ۱۸%
۱۴۲درپوش فلزی کلکتور نیوپایپمخصوص کلکتور فرجیعدد۴/۱.۱۸۵.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۱۴۳درپوش فلزی کلکتور نیوپایپعدد۲/۱.۱۹۴.۲۱۵% الی ۱۸%
۱۴۴درپوش فلزی کلکتور نیوپایپعدد۱۴۹.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۱۴۵درپوش فلزی کلکتور نیوپایپعدد۴/۱.۱۸۵.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۱۴۶درپوش فلزی کلکتور نیوپایپتوپیچعدد۲/۱*۴/۱.۱۶۹.۹۷۱۵% الی ۱۸%
۱۴۷درپوش فلزی کلکتور نیوپایپعدد۲/۱.۱۹۴.۲۱۵% الی ۱۸%
۱۴۸درپوش فلزی کلکتور نیوپایپتوپیچعدد۲/۱*۲/۱.۱۸۰.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۱۴۹پیچ هواگیری دستی نیوپایپعدد۱۵.۷۷۱۵% الی ۱۸%
۱۵۰جعبه کلکتور همراه با پایهمخصوص گرمایش از ترموستاتیکعدد۵۰*۶۵۱.۲۴۸.۳۰۰۱۵% الی ۱۸%
۱۵۱جعبه کلکتور نیوپایپعدد۴۵*۴۵۷۱۸۱۵% الی ۱۸%
۱۵۲جعبه کلکتور نیوپایپعدد۴۵*۶۵۸۹۵.۰۵۱۵% الی ۱۸%
۱۵۳جعبه کلکتور نیوپایپعدد۴۵*۹۵۱.۳۶۷.۲۱۰۱۵% الی ۱۸%
۱۵۴جعبه کلکتور نیوپایپبا ارتفاع ۵۰ سانتیمترعدد۴۵*۵۰۷۶۱.۳۹۱۵% الی ۱۸%
۱۵۵جعبه کلکتور نیوپایپبا ارتفاع ۴۵ سانتیمترعدد۴۵*۵۰۷۶۱.۳۹۱۵% الی ۱۸%
۱۵۶پایه کلکتور نیوپایپعدد۲۳.۷۶۱۵% الی ۱۸%
۱۵۷بست کلکتور نیوپایپعدد۳ April 2018۳.۸۹۱۵% الی ۱۸%
۱۵۸بست کلکتور نیوپایپطرح Bعدد۳ April 2018۲.۴۸۱۵% الی ۱۸%
۱۵۹بست کلکتور نیوپایپطرح Bعدد۱۲.۴۸۱۵% الی ۱۸%
۱۶۰بست کلکتور نیوپایپطرح Bعدد۴/۱.۱۲.۴۱۱۵% الی ۱۸%
۱۶۱بست کلکتور نیوپایپطرح Bعدد۲/۱.۱۲.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۱۶۲بوشن پرسی نیوپایپعدد۱۶*۱۶۵۳.۵۱۵% الی ۱۸%
۱۶۳بوشن پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲۰۷۱.۶۸۱۵% الی ۱۸%
۱۶۴بوشن پرسی نیوپایپعدد۲۵*۲۵۱۱۰.۶۴۱۵% الی ۱۸%
۱۶۵بوشن پرسی نیوپایپعدد۳۲*۳۲۱۵۳.۹۶۱۵% الی ۱۸%
۱۶۶بوشن پرسی نیوپایپعدد۴۰*۴۰۶۶۴.۹۱۵% الی ۱۸%
۱۶۷بوشن پرسی نیوپایپعدد۵۰*۵۰۱.۱۰۰.۰۶۰۱۵% الی ۱۸%
۱۶۸بوشن پرسی نیوپایپعدد۶۳*۶۳۱.۷۸۷.۱۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۶۹بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲۰۶۳.۹۱۱۵% الی ۱۸%
۱۷۰بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲۵۹۲.۳۱۱۵% الی ۱۸%
۱۷۱بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲۵۱۰۹.۷۷۱۵% الی ۱۸%
۱۷۲بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۲۰*۳۲۱۲۶.۷۶۱۵% الی ۱۸%
۱۷۳بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۲۵*۳۲۱۴۷.۷۹۱۵% الی ۱۸%
۱۷۴بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۲۵*۴۰۵۷۱.۹۱۵% الی ۱۸%
۱۷۵بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۳۲*۴۰۶۱۵.۹۸۱۵% الی ۱۸%
۱۷۶بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۳۲*۵۰۶۷۴.۴۳۱۵% الی ۱۸%
۱۷۷بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۴*۵۰۷۲۹.۹۱۱۵% الی ۱۸%
۱۷۸بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۴۰*۶۳۱.۴۵۳.۷۵۰۱۵% الی ۱۸%
۱۷۹بوشن تبدیل پرسی نیوپایپعدد۵۰*۶۳۱.۵۴۱.۵۵۰۱۵% الی ۱۸%
۱۸۰زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۱۶*۱۶۸۱.۹۷۱۵% الی ۱۸%
۱۸۱زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲۰۱۱۳.۱۱۵% الی ۱۸%
۱۸۲زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۲۵*۲۵۱۵۳.۴۹۱۵% الی ۱۸%
۱۸۳زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۳۲*۳۲۱۹۸.۲۸۱۵% الی ۱۸%
۱۸۴زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۴۰*۴۰۹۰۶.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۱۸۵زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۵۰*۵۰۱.۳۴۴.۳۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۸۶زانو ۹۰ درجه پرسی نیوپایپعدد۶۳*۶۳۲.۶۰۳.۶۲۰۱۵% الی ۱۸%
۱۸۷سه راهی پرسی نیوپایپعدد۱۶*۱۶*۱۶۸۸.۷۷۱۵% الی ۱۸%
۱۸۸سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲۰*۲۰۱۲۷.۰۲۱۵% الی ۱۸%
۱۸۹سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۲۵*۲۵۲۴۰.۱۱۵% الی ۱۸%
۱۹۰سه راهی پرسی نیوپایپعدد۳۲*۳۲*۳۲۳۲۳.۶۱۱۵% الی ۱۸%
۱۹۱سه راهی پرسی نیوپایپعدد۴۰*۴۰*۴۰۱.۲۲۷.۴۴۰۱۵% الی ۱۸%
۱۹۲سه راهی پرسی نیوپایپعدد۵۰*۵۰*۵۰۲.۲۶۲.۵۵۰۱۵% الی ۱۸%
۱۹۳سه راهی پرسی نیوپایپعدد۶۳*۶۳*۶۳۳.۳۹۳.۲۸۰۱۵% الی ۱۸%
۱۹۴سه راهی پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲۰*۱۶۱۲۳.۵۹۱۵% الی ۱۸%
۱۹۵سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۰*۱۶*۱۶۹۷.۳۶۱۵% الی ۱۸%
۱۹۶سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۰*۱۶*۲۰۱۰۹.۴۹۱۵% الی ۱۸%
۱۹۷سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲۰*۱۶۱۴۱.۰۲۱۵% الی ۱۸%
۱۹۸سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۱۶*۱۶۱۴۹.۴۶۱۵% الی ۱۸%
۱۹۹سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۱۶*۲۰۱۶۲.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۲۰۰سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۱۶*۲۵۱۶۱.۰۱۱۵% الی ۱۸%
۲۰۱سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۲۰*۲۰۱۸۷.۶۸۱۵% الی ۱۸%
۲۰۲سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۲۰*۲۵۲۲۰.۰۲۱۵% الی ۱۸%
۲۰۳سه راهی پرسی نیوپایپعدد۲۵*۱۶*۳۲۱۹۶.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۲۰۴سه راهی پرسی نیوپایپعدد۳۲*۱۶*۳۲۲۴۴.۰۵۱۵% الی ۱۸%
۲۰۵سه راهی پرسی نیوپایپعدد۳۲*۲۰*۳۲۲۶۴.۲۶۱۵% الی ۱۸%
۲۰۶سه راهی پرسی نیوپایپعدد۳۲*۲۵*۲۵۲۸۰.۶۷۱۵% الی ۱۸%
۲۰۷سه راهی پرسی نیوپایپعدد۳۲*۲۵*۳۲۲۹۵.۲۲۱۵% الی ۱۸%
۲۰۸سه راهی پرسی نیوپایپعدد۴۰*۲۰*۴۰۱.۰۶۴.۱۰۰۱۵% الی ۱۸%
۲۰۹سه راهی پرسی نیوپایپعدد۴۰*۲۵*۴۰۱.۰۹۸.۴۳۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۰سه راهی پرسی نیوپایپعدد۴۰*۳۲*۳۲۱.۰۴۹.۲۵۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۱سه راهی پرسی نیوپایپعدد۴۰*۳۲*۴۰۱.۲۲۲.۹۳۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۲سه راهی پرسی نیوپایپعدد۵۰*۲۵*۵۰۱.۴۲۹.۰۴۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۳سه راهی پرسی نیوپایپعدد۵۰*۳۲*۵۰۱.۴۸۱.۵۶۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۴سه راهی پرسی نیوپایپعدد۵۰*۴۰*۵۰۱.۵۸۶.۴۵۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۵سه راهی پرسی نیوپایپعدد۶۳*۲۵*۶۳۲.۵۹۲.۶۹۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۶سه راهی پرسی نیوپایپعدد۶۳*۳۲*۶۳۲.۶۸۴.۶۴۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۷سه راهی پرسی نیوپایپعدد۶۳*۴۰*۶۳۲.۷۶۸.۱۶۰۱۵% الی ۱۸%
۲۱۸زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۱۶ January 2002۱۱۲.۳۴۱۵% الی ۱۸%
۲۱۹زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۶۸.۴۳۱۵% الی ۱۸%
۲۲۰زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۱۲۹.۵۱۵% الی ۱۸%
۲۲۱زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۹۵.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۲۲۲زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۱۶۱۱۶.۹۱۵% الی ۱۸%
۲۲۳زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۰۱۳۲.۲۲۱۵% الی ۱۸%
۲۲۴سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۵۲.۰۶۱۵% الی ۱۸%
۲۲۵سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۸۸.۸۹۱۵% الی ۱۸%
۲۲۶سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۴۴.۱۱۵% الی ۱۸%
۲۲۷سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۶۸.۷۱۵% الی ۱۸%
۲۲۸سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۸۷.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۲۲۹سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی نیوپایپطرح Bعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۴۲.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۲۳۰سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۲۰۱۵۴.۴۴۱۵% الی ۱۸%
۲۳۱سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۲۶.۸۷۱۵% الی ۱۸%
۲۳۲سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۱۶۱۵۴.۴۴۱۵% الی ۱۸%
۲۳۳زانویی دیواری پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۶۱.۱۳۱۵% الی ۱۸%
۲۳۴زانویی دیواری پرسی نیوپایپطرح Bعدد۲/۱*۱۶۱۲۱.۱۸۱۵% الی ۱۸%
۲۳۵زانویی دیواری پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۸۷.۱۲۱۵% الی ۱۸%
۲۳۶زانویی دیواری پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۵۱۸۸.۰۶۱۵% الی ۱۸%
۲۳۷زانویی دیواری پرسی نیوپایپعدد۱*۳۲۱۹۷.۲۱۱۵% الی ۱۸%
۲۳۸سه راهی دیواری پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۲۰۱۴۸.۹۷۱۵% الی ۱۸%
۲۳۹سه راهی دیواری پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۷۲.۸۵۱۵% الی ۱۸%
۲۴۰سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۲۰۲۲۵.۹۶۱۵% الی ۱۸%
۲۴۱سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۲۳۹.۸۶۱۵% الی ۱۸%
۲۴۲درپوش پرسی نیوپایپعدد۱۶۳۹.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۲۴۳درپوش پرسی نیوپایپعدد۲۰۵۲.۶۲۱۵% الی ۱۸%
۲۴۴درپوش پرسی نیوپایپعدد۲۵۵۷.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۲۴۵درپوش پرسی نیوپایپعدد۳۲۹۴.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۲۴۶درپوش پرسی نیوپایپعدد۴۰۲۲۱.۶۸۱۵% الی ۱۸%
۲۴۷درپوش پرسی نیوپایپعدد۵۰۲۷۸.۴۷۱۵% الی ۱۸%
۲۴۸درپوش پرسی نیوپایپعدد۶۳۳۵۶.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۲۴۹بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۴۴.۳۱۱۵% الی ۱۸%
۲۵۰بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۶۲.۶۱۱۵% الی ۱۸%
۲۵۱بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۰۸۶.۸۵۱۵% الی ۱۸%
۲۵۲بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۵۹۳.۱۴۱۵% الی ۱۸%
۲۵۳بوشن روپیچ پرسی نیوپایپطرح Bعدد۴/۳*۲۵۱۰۲.۱۷۱۵% الی ۱۸%
۲۵۴بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۲۵۱۴۹.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۲۵۵بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۳۲۱۶۴.۰۷۱۵% الی ۱۸%
۲۵۶بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۱.۱*۳۲۳۵۰.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۲۵۷بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۱.۱*۴۰۸۷۷.۸۱۱۵% الی ۱۸%
۲۵۸بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱.۱*۵۰۹۸۶.۹۹۱۵% الی ۱۸%
۲۵۹بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۶۳۱.۵۶۰.۷۹۰۱۵% الی ۱۸%
۲۶۰بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۶۳.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۲۶۱بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۶۸.۹۱۵% الی ۱۸%
۲۶۲بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۰۹۶.۹۴۱۵% الی ۱۸%
۲۶۳بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۵۱۱۵.۷۱۱۵% الی ۱۸%
۲۶۴بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۲۵۱۶۲.۴۱۵% الی ۱۸%
۲۶۵بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۳۲۱۸۴.۱۴۱۵% الی ۱۸%
۲۶۶بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۱.۱*۳۲۳۹۱.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۲۶۷بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱.۱*۴۰۸۸۱.۵۱۵% الی ۱۸%
۲۶۸بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱.۱*۵۰۹۸۴.۹۷۱۵% الی ۱۸%
۲۶۹بوشن روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲*۶۳۱.۶۹۱.۳۵۰۱۵% الی ۱۸%
۲۷۰زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۸۵.۷۸۱۵% الی ۱۸%
۲۷۱زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۰۱۱۲.۱۵۱۵% الی ۱۸%
۲۷۲زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۵۱۴۹.۲۲۱۵% الی ۱۸%
۲۷۳زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۲۵۲۰۴.۹۳۱۵% الی ۱۸%
۲۷۴زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۳۲۲۱۷.۸۱۵% الی ۱۸%
۲۷۵زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۸۷.۶۷۱۵% الی ۱۸%
۲۷۶زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۱۰۲.۵۲۱۵% الی ۱۸%
۲۷۷زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۰۱۳۳.۱۸۱۵% الی ۱۸%
۲۷۸زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۵۱۰۹.۹۹۱۵% الی ۱۸%
۲۷۹زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۲۵۱۶۲.۲۸۱۵% الی ۱۸%
۲۸۰زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۱*۳۲۲۰۸.۱۴۱۵% الی ۱۸%
۲۸۱زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱.۱*۴۰۸۰۹.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۲۸۲زانویی ۹۰ درجه روپیچ پرسی نیوپایپعدد۲/۱.۱*۵۰۱.۲۴۶.۰۹۰۱۵% الی ۱۸%
۲۸۳سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۲۵.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۲۸۴سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۵۵.۰۳۱۵% الی ۱۸%
۲۸۵سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۲۵*۲/۱*۲۵۱۷۹.۹۸۱۵% الی ۱۸%
۲۸۶سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۲۵*۴/۳*۲۵۲۲۴.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۲۸۷سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۳۲*۴/۳*۳۲۳۰۰.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۲۸۸سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۴۰*۴/۳*۴۰۹۷۳.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۲۸۹سه راهی تو پیچ پرسی نیوپایپعدد۵۰*۱*۵۰۱.۳۵۴.۲۰۰۱۵% الی ۱۸%
۲۹۰مهره ماسوره پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۱۶۹۲.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۲۹۱مهره ماسوره پرسی نیوپایپعدد۲/۱*۲۰۱۴۳.۶۳۱۵% الی ۱۸%
۲۹۲مهره ماسوره پرسی نیوپایپعدد۴/۳*۲۵۲۲۲.۶۳۱۵% الی ۱۸%
۲۹۳مهره ماسوره پرسی نیوپایپطرح Bعدد۱*۳۲۳۴۵.۳۶۱۵% الی ۱۸%
۲۹۴مهره ماسوره پرسی نیوپایپعدد۴/۱.۱*۴۰۸۹۰.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۲۹۵مهره ماسوره پرسی نیوپایپعدد۲/۱.۱*۵۰۱.۱۲۳.۰۱۰۱۵% الی ۱۸%
۲۹۶والو کلکتوری نیوپایپبا قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ایعدد۱ February 2018۱۱۹.۴۹۱۵% الی ۱۸%
۲۹۷والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپبا دسته پروانه ای (توپی بزرگ)عدد۱ February 2018۱۳۶.۸۱۵% الی ۱۸%
۲۹۸والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپبا دسته پروانه ایعدد۲/۱*۱۶۱۳۵.۳۱۵% الی ۱۸%
۲۹۹والو کلکتوری کوپلی نیوپایپبا دسته پروانه ایعدد۲/۱*۲۰۱۵۷.۲۸۱۵% الی ۱۸%
۳۰۰والو کلکتوری نیوپایپبا قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ایعدد۳ April 2018۱۶۴.۶۹۱۵% الی ۱۸%
۳۰۱والو کلکتوری کوپلی نیوپایپبا دسته پروانه ایعدد۴/۳*۲۰۲۰۵.۰۷۱۵% الی ۱۸%
۳۰۲والو کلکتوری کوپلی نیوپایپبا دسته پروانه ایعدد۴/۳*۲۵۲۲۹.۷۹۱۵% الی ۱۸%
۳۰۳والو کلکتوری کوپلی نیوپایپبا دسته پروانه ایعدد۱*۲۵۳۲۰.۵۵۱۵% الی ۱۸%
۳۰۴والو کلکتوری کوپلی نیوپایپبا دسته پروانه ایعدد۱*۳۲۳۴۹.۶۳۱۵% الی ۱۸%
۳۰۵والو ورودی رادیاتوری نیوپایپربع گردعدد۱ February 2018۱۵۱.۳۱۱۵% الی ۱۸%
۳۰۶والو ورودی رادیاتوری نیوپایپعدد۱ February 2018۱۵۹.۲۱۱۵% الی ۱۸%
۳۰۷والو خروجی رادیاتوری نیوپایپعدد۱ February 2018۱۲۱.۸۵۱۵% الی ۱۸%
۳۰۸والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای نیوپایپSGP آبی و قرمزعدد۱ February 2018۱۱۵.۷۱۱۵% الی ۱۸%
۳۰۹والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپآبی و قرمزعدد۱ February 2018۱۱۸.۶۶۱۵% الی ۱۸%
۳۱۰والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۲/۱*۱۶۱۲۸.۸۲۱۵% الی ۱۸%
۳۱۱والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۲/۱*۲۰۱۴۸.۷۸۱۵% الی ۱۸%
۳۱۲والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۳ April 2018۱۶۱.۸۷۱۵% الی ۱۸%
۳۱۳والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۴/۳*۲۰۲۰۲.۱۳۱۵% الی ۱۸%
۳۱۴والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۴/۳*۲۵۲۲۴.۸۸۱۵% الی ۱۸%
۳۱۵والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ آبی و قرمزعدد۱*۲۵۳۱۷.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۳۱۶والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ عدد۱*۳۲۳۴۳.۵۱۵% الی ۱۸%
۳۱۷والو دوسر رو پیچ نیوپایپ دبی ۱۵عدد۱ February 2018۱۴۳.۷۴۱۵% الی ۱۸%
۳۱۸والو هواگیری با ورودی نیوپایپ عدد۱ February 2018۲۵۰.۶۲۱۵% الی ۱۸%
۳۱۹والو هواگیری کامل نیوپایپ بهمراه شیر تخلیهعدد۱۴۹۲.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۳۲۰نیو والو کوپلی نیوپایپ طرح جدیدعدد۲/۱*۱۶۱۰۴۳۸۹۰۱۵% الی ۱۸%
۳۲۱نیو والو کوپلی نیوپایپ آبی و قرمزعدد۲/۱*۲۰۱۲۷.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۳۲۲نیو والو دو سر کوپلی نیوپایپ آبی و قرمزعدد۱۶۱۵۲.۸۱۵% الی ۱۸%
۳۲۳نیو والو دو سر کوپلی نیوپایپ عدد۲۰۱۷۷.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۳۲۴والو کنار گذر (بای پس ) نیوپایپ SGPعدد۱۱.۳۰۲.۵۷۰۱۵% الی ۱۸%
۳۲۵نیو والو دو سر پیچ نیوپایپ عدد۱ February 2018۱۰۰.۰۶۱۵% الی ۱۸%
۳۲۶نیو والو دو سر پیچ نیوپایپ عدد۱ February 2018۱۱۴.۱۹۱۵% الی ۱۸%
۳۲۷نیو والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته آبی و قرمزعدد۱ February 2018۱۰۴.۷۷۱۵% الی ۱۸%
۳۲۸والو یکطرفه توپیچ نیوپایپ عدد۱ February 2018۱۶۲.۶۹۱۵% الی ۱۸%
۳۲۹والو یکطرفه توپیچ نیوپایپ عدد۳ April 2018۲۱۴.۲۵۱۵% الی ۱۸%
۳۳۰والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی و قرمزعدد۴/۳*۲۵۲۵۷.۵۷۱۵% الی ۱۸%
۳۳۱والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی و قرمزعدد۱*۲۵۳۲۲.۸۶۱۵% الی ۱۸%
۳۳۲والو زانویی کوپلی نیوپایپ آبی و قرمزعدد۱*۳۲۴۲۶.۸۵۱۵% الی ۱۸%
۳۳۳والو دو سر تو پیچ نیوپایپ دسته گازیعدد۱ February 2018۱۱۳.۶۱۵% الی ۱۸%
۳۳۴والو دو سر تو پیچ نیوپایپ دسته گازیعدد۳ April 2018۱۶۵.۴۱۵% الی ۱۸%
۳۳۵والو دو سر تو پیچ نیوپایپ دسته گازیعدد۱۲۴۸.۹۸۱۵% الی ۱۸%
۳۳۶والو دو سر تو پیچ نیوپایپ دسته پروانه اییعدد۱ February 2018۹۷.۳۶۱۵% الی ۱۸%
۳۳۷والو دو سر تو پیچ نیوپایپ دسته پروانه اییعدد۳ April 2018۱۶۵.۴۱۵% الی ۱۸%
۳۳۸والو دو سر تو پیچ نیوپایپ دسته پروانه اییعدد۱۲۶۵.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۳۳۹والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازیعدد۱ February 2018۱۱۳.۶۱۵% الی ۱۸%
۳۴۰والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازیعدد۳ April 2018۱۷۲.۹۳۱۵% الی ۱۸%
۳۴۱والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته گازیعدد۱۲۵۶.۹۸۱۵% الی ۱۸%
۳۴۲والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه اییعدد۱ February 2018۹۹.۱۲۱۵% الی ۱۸%
۳۴۳والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه اییعدد۳ April 2018۱۶۸.۱۱۵% الی ۱۸%
۳۴۴والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ دسته پروانه اییعدد۱۲۶۵.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۳۴۵والو تو پیچ روپیچ نیوپایپ آبی و قرمز عدد۱ February 2018۱۲۹.۹۶۱۵% الی ۱۸%
۳۴۶والو غیر گازی ( نافی بلند ) نیوپایپ عدد۱ February 2018۱۴۱.۱۴۱۵% الی ۱۸%
۳۴۷والو توپیچ روپیچ نیوپایپ عدد۳ April 2018۱۹۱.۷۶۱۵% الی ۱۸%
۳۴۸والو غیر گازی ( نافی بلند ) نیوپایپ ۳ April 2018۱۹۴.۵۹۱۵% الی ۱۸%
۳۴۹والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ عدد۲/۱*۸/۳۱۱۲.۴۲۱۵% الی ۱۸%
۳۵۰والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ عدد۲/۱*۲/۱۱۱۲.۴۲۱۵% الی ۱۸%
۳۵۱والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ آبی و قرمز طرح Bعدد۲/۱*۴/۳۸۲.۴۱۵% الی ۱۸%
۳۵۲والو پیسوار فیلتر دار نیوپایپ آبی و قرمز طرح Bعدد۲/۱*۲/۱۸۲.۴۱۵% الی ۱۸%
۳۵۳والو توپیچ روپیچ نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۱۲۸۴.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۳۵۴والو توپیچ روپیچ نیوپایپ دسته فلزیعدد۱۲۸۷.۱۲۱۵% الی ۱۸%
۳۵۵والو دو سر روپیچ نیوپایپ SGP آبی و قرمزعدد۱۲۸۰.۶۴۱۵% الی ۱۸%
۳۵۶والو دو سر روپیچ دسته فلزی نیوپایپ با قابلیت نصب مهره ماسورهعدد۱۲۸۳.۳۶۱۵% الی ۱۸%
۳۵۷شیر حیاطی نیوپایپ SGPعدد۲/۱*۲/۱۱۶۳.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۳۵۸مهره ماسوره پرسی مخصوص ولو نیوپایپ ۲/۱ SGPعدد۲/۱*۱۶۴۵.۰۲۱۵% الی ۱۸%
۳۵۹مهره ماسوره پرسی مخصوص ولو نیوپایپ ۲/۱ SGPعدد۲/۱*۲۰۷۵.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۳۶۰صافی زیر پکیج نیوپایپ توپیچ روپیچعدد۱ February 2018۱۷۸.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۳۶۱صافی زیر پکیج نیوپایپ توپیچ روپیچعدد۳ April 2018۲۸۲.۹۹۱۵% الی ۱۸%
۳۶۲صافی زیر پکیج نیوپایپ دو سر توپیچعدد۱ February 2018۱۸۴.۸۶۱۵% الی ۱۸%
۳۶۳صافی زیر پکیج نیوپایپ دو سر توپیچعدد۳ April 2018۲۷۹.۱۸۱۵% الی ۱۸%
۳۶۴مهره ماسوره پرسی مخصوص ولو نیوپایپ ۴/۳ SGPعدد۴/۳*۲۰۹۶.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۳۶۵حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۱۶۱۰.۸۱۱۵% الی ۱۸%
۳۶۶حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۲۰۱۵.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۳۶۷حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۲۵۳۰.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۳۶۸حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۳۲۳۶.۳۶۱۵% الی ۱۸%
۳۶۹حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۴۰۴۹.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۳۷۰حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۵۰۶۲.۹۶۱۵% الی ۱۸%
۳۷۱حلقه استیل اتصال پرسی نیوپایپ عدد۶۳۹۴.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۳۷۲اورینگ نیوپایپ عدد۱۶۸۴۰۱۵% الی ۱۸%
۳۷۳اورینگ نیوپایپ عدد۲۰۱.۴۳۱۵% الی ۱۸%
۳۷۴اورینگ نیوپایپ عدد۲۵۱.۷۸۱۵% الی ۱۸%
۳۷۵اورینگ نیوپایپ عدد۳۲۲.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۳۷۶اورینگ نیوپایپ عدد۴۰۲.۵۱۵% الی ۱۸%
۳۷۷اورینگ نیوپایپ عدد۵۰۳.۸۱۱۵% الی ۱۸%
۳۷۸اورینگ نیوپایپ عدد۶۳۶.۶۶۱۵% الی ۱۸%
۳۷۹اورینگ نیوپایپ عدد۱ February 2018۱.۰۷۱۵% الی ۱۸%
۳۸۰اورینگ نیوپایپ عدد۱۲.۶۲۱۵% الی ۱۸%
۳۸۱رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۱۶۵۵.۸۷۱۵% الی ۱۸%
۳۸۲رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۲۰۶۶.۰۲۱۵% الی ۱۸%
۳۸۳رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۰۸۱.۸۵۱۵% الی ۱۸%
۳۸۴رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۵۹۰.۴۱۱۵% الی ۱۸%
۳۸۵رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۱*۳۲۱۷۱.۱۹۱۵% الی ۱۸%
۳۸۶رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۱۶۵۰.۸۶۱۵% الی ۱۸%
۳۸۷رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۲۰۶۹.۵۲۱۵% الی ۱۸%
۳۸۸رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۲۵۱۰۹.۷۷۱۵% الی ۱۸%
۳۸۹رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۵۹۴.۲۱۵% الی ۱۸%
۳۹۰رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۰۷۴.۹۷۱۵% الی ۱۸%
۳۹۱رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۱*۳۲۱۵۰.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۳۹۲رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۱*۲۵۱۴۸.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۳۹۳بوشن کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۱۶۸۴.۵۹۱۵% الی ۱۸%
۳۹۴بوشن کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲۰۱۱۱.۵۵۱۵% الی ۱۸%
۳۹۵بوشن کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۲۵۱۶۳.۵۹۱۵% الی ۱۸%
۳۹۶بوشن کوپلی نیوپایپ عدد۳۲*۳۲۲۲۹.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۳۹۷بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲۰۱۰۲.۸۸۱۵% الی ۱۸%
۳۹۸بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲۵۱۳۲.۷۱۵% الی ۱۸%
۳۹۹بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲۵۱۳۸.۶۴۱۵% الی ۱۸%
۴۰۰بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۳۲۲۰۷.۹۱۵% الی ۱۸%
۴۰۱زانو ۹۰ ئرجه کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۱۶۱۰۳۱۵% الی ۱۸%
۴۰۲زانو ۹۰ ئرجه کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲۰۱۲۲.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۴۰۳زانو ۹۰ ئرجه کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۲۵۱۹۴.۱۲۱۵% الی ۱۸%
۴۰۴زانو ۹۰ ئرجه کوپلی نیوپایپ عدد۳۲*۳۲۲۷۵.۳۷۱۵% الی ۱۸%
۴۰۵زانو ۹۰ روپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۱۶۸۹.۱۱۵% الی ۱۸%
۴۰۶زانو ۹۰ روپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۴/۱*۲۰۱۰۸.۸۲۱۵% الی ۱۸%
۴۰۷زانو ۹۰ روپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۵۱۲۴.۷۴۱۵% الی ۱۸%
۴۰۸زانو ۹۰ روپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۱*۲۵۱۳۰.۶۸۱۵% الی ۱۸%
۴۰۹زانو ۹۰ روپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۱*۳۲۲۲۳.۹۴۱۵% الی ۱۸%
۴۱۰زانو چپقی کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱ *۱۶۹۱.۱۲۱۵% الی ۱۸%
۴۱۱زانو چپقی کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱ *۱۶۹۵.۰۴۱۵% الی ۱۸%
۴۱۲زانو چپقی کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۰۱۱۸.۸۱۵% الی ۱۸%
۴۱۳زانو چپقی کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۵۱۴۴.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۴۱۴زانو چپقی کوپلی نیوپایپ عدد۱*۲۵۲۰۸.۱۴۱۵% الی ۱۸%
۴۱۵زانو چپقی کوپلی نیوپایپ عدد۱*۳۲۲۱۸۱۵% الی ۱۸%
۴۱۶سه راهی کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۱۶*۱۶۱۳۲.۷۱۵% الی ۱۸%
۴۱۷سه راهی کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲۰*۲۰۱۸۶.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۴۱۸سه راهی کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۲۵*۲۵۲۴۷.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۴۱۹سه راهی کوپلی نیوپایپ عدد۳۲*۳۲*۳۲۳۶۰.۵۶۱۵% الی ۱۸%
۴۲۰سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲۰*۱۶۱۲۶.۷۶۱۵% الی ۱۸%
۴۲۱سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۱۶*۱۶۱۲۲.۷۲۱۵% الی ۱۸%
۴۲۲سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۱۶*۲۰۱۵۴.۴۴۱۵% الی ۱۸%
۴۲۳سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲۰*۱۶۱۴۶.۶۱۵% الی ۱۸%
۴۲۴سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۱۶*۲۵۱۹۴.۲۴۱۵% الی ۱۸%
۴۲۵سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۲۰*۲۰۲۰۴.۰۹۱۵% الی ۱۸%
۴۲۶سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۲۰*۲۵۱۹۴.۲۴۱۵% الی ۱۸%
۴۲۷سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۲۰*۲۵۲۰۶۱۵% الی ۱۸%
۴۲۸سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۳۲*۱۶*۳۲۳۰۳.۲۹۱۵% الی ۱۸%
۴۲۹سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۳۲*۲۰*۳۲۲۹۷.۱۲۱۵% الی ۱۸%
۴۳۰سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ عدد۳۲*۲۵*۲۵۳۰۵.۲۱۵% الی ۱۸%
۴۳۱سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۴۸.۶۲۱۵% الی ۱۸%
۴۳۲سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲۵*۴/۳*۲۵۲۸۷.۳۸۱۵% الی ۱۸%
۴۳۳زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۱۶۱۰۷.۵۱۱۵% الی ۱۸%
۴۳۴زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۱۶۹۵.۱۶۱۵% الی ۱۸%
۴۳۵زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۲۰۱۳۴۱۵% الی ۱۸%
۴۳۶زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۲۰۱۱۸.۹۲۱۵% الی ۱۸%
۴۳۷زانو صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۵۲..۷۸۰۱۵% الی ۱۸%
۴۳۸سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۳۲.۹۴۱۵% الی ۱۸%
۴۳۹سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۷۵.۵۸۱۵% الی ۱۸%
۴۴۰سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲/۱*۲۰۱۶۴.۵۴۱۵% الی ۱۸%
۴۴۱سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۵۲.۴۲۱۵% الی ۱۸%
۴۴۲زانو دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۱۶۸۶.۹۱۵% الی ۱۸%
۴۴۳زانو دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۲/۱*۲۰۱۰۹.۶۵۱۵% الی ۱۸%
۴۴۴زانو دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۴/۳*۲۵۲۰۲.۲۱۵% الی ۱۸%
۴۴۵سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۴۸.۵۱۵% الی ۱۸%
۴۴۶سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ عدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۶۸.۴۵۱۵% الی ۱۸%
۴۴۷فنر خم خارج لوله نیوپایپ عدد۱۶۱۷۳۱۵% الی ۱۸%
۴۴۸فنر خم خارج لوله نیوپایپ عدد۲۰۲۰۸۱۵% الی ۱۸%
۴۴۹فنر خم خارج لوله نیوپایپ عدد۲۵۲۴۳۰
۴۵۰فنر خم خارج لوله نیوپایپ عدد۳۲۲۷۷۰
۴۵۱ابزار تنظیم نیوپایپ عددmm16۴۵۹۰
۴۵۲ابزار تنظیم نیوپایپ عددmm20۴۵۹۰
۴۵۳ابزار تنظیم نیوپایپ عددmm32۶۳۲۰
۴۵۴ابزار تنظیم نیوپایپ عددmm40۷۰۴۰
۴۵۵ابزار تنظیم نیوپایپ عددmm50۹۸۸.۲۰
۴۵۶ابزار تنظیم نیوپایپ عددmm63۸۱۹۰
۴۵۷ابزار تنطیم سه پره نیوپایپ عدد۱۶-۲۰-۲۵۱۵۶۰
۴۵۸قیچی لوله بر M42 نیوپایپ عدد۲۹۵۰
۴۵۹جعبه ابزار کامل نیوپایپ عدد۳.۱۵۰.۰۰۰۰
۴۶۰شارژ دستگاه پرس نیوپایپ عدد۱.۶۲۹.۰۰۰۰
۴۶۱باتری دستگاه پرس نیوپایپ عدد۲.۹۴۷.۰۰۰۰
۴۶۲پرس هیدرولیک نیوپایپ عدد۴۴.۳۰۰.۰۰۰۰
۴۶۳قالب نیوپایپ عددmm40۱.۴۴۶.۰۰۰۰
۴۶۴قالب نیوپایپ عددmm50۱.۴۴۶.۰۰۰۰
۴۶۵قالب نیوپایپ عددmm63۳.۰۸۱.۰۰۰۰
۴۶۶فک پرس نیوپایپ عددmm -50 40۴.۴۴۶.۰۰۰۰
۴۶۷فک پرس نیوپایپ عددmm -75 63۳.۴۳۳.۰۰۰۰
۴۶۸جعبه فک . قالب نیوپایپ عددmm -32 16۱۵.۱۲۰.۰۰۰۰
۴۶۹فک و قالب نیوپایپ عدد۱۶۳.۱۶۰.۰۰۰۰
۴۷۰فک و قالب نیوپایپ عدد۲۰۳.۵۸۷.۰۰۰۰

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱لوله مستر پایپPERT/AL/PERTمتر۱۶۲۴.۷۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲لوله مستر پایپPERT/AL/PERTمتر۲۰۳۷.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳لوله مستر پایپPERT/AL/PERTمتر۲۵۵۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴لوله مستر پایپPERT/AL/PERTمتر۳۲۸۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵عدد۲/۱*۱۶۱۲۴.۳۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶عدد۲/۱*۲۰۱۷۲.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷عدد۲/۱*۱۶۱۷۴.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸عدد۲/۱*۲۰۲۲۲.۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۹زانو دیواری صفحه دار روپیچ مستر پایپعدد۴/۳*۱۶۱۰۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰زانو سه راه دیواری توپیچ ۹۰ درجه مستر پایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۵۹.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۱زانو سه راه دیواری توپیچ ۹۰ درجه مستر پایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۱۸۴.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۲زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ ۹۰ درجه مستر پایپعدد۱۶*۲/۱*۲۰۱۸۹.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۳زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ ۹۰ درجه مستر پایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۹۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۴سه راه دیواری توپیچ ۱۸۰ درجه مستر پایپعدد۱۶*۲/۱*۱۶۱۶۹.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۵سه راه دیواری توپیچ ۱۸۰ درجه مستر پایپعدد۲۰*۲/۱*۲۰۲۰۴.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۶زانو توپیچ پرسی (چپقی) مستر پایپعدد۲/۱*۱۶۹۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۷زانو توپیچ پرسی (چپقی) مستر پایپعدد۲/۱*۲۰۱۰۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۸زانو توپیچ پرسی (چپقی) مستر پایپعدد۴/۳*۲۰۱۳۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۹زانو توپیچ پرسی (چپقی) مستر پایپعدد۴/۳*۲۵۱۶۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۰زانو توپیچ پرسی (چپقی) مستر پایپعدد۱*۲۵۱۹۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۱زانو توپیچ پرسی (چپقی) مستر پایپعدد۱*۳۲۲۲۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۲زانو مساوی پرسی مستر پایپعدد۱۶۸۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۳زانو مساوی پرسی مستر پایپعدد۲۰۱۱۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۴زانو مساوی پرسی مستر پایپعدد۲۵۱۹۲۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۵زانو مساوی پرسی مستر پایپعدد۳۲۲۷۴.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۶رابط مساوی پرسی مسترپایپعدد۱۶۷۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۷رابط مساوی پرسی مسترپایپعدد۲۰۹۱.۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۸رابط مساوی پرسی مسترپایپعدد۲۵۱۵۹.۸۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۲۹رابط مساوی پرسی مسترپایپعدد۳۲۱۹۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۰تبدیل پرسی مسترپایپعدد۱۶*۲۰۸۸.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۱تبدیل پرسی مسترپایپعدد۱۶*۲۵۱۲۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۲تبدیل پرسی مسترپایپعدد۲۰*۲۵۱۴۱.۶۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۳تبدیل پرسی مسترپایپعدد۲۰*۳۲۱۶۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۴تبدیل پرسی مسترپایپعدد۲۵*۳۲۲۱۰.۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۵تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۲/۱*۱۶۶۲۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۶تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۲/۱*۲۰۷۶.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۷تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۴/۳*۲۰۸۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۸تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۴/۳*۲۵۱۰۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۳۹تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۱*۲۵۱۲۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴۰تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۱*۳۲۱۴۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴۱تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۲/۱*۲۰۸۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴۲تبدیل پرسی روپیچ مسترپایپعدد۴/۳*۲۵۱۲۸.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴۳سه راه پرسی مستر پایپعدد۱۶۱۲۸
۴۴سه راه پرسی مستر پایپعدد۲۰۱۶۹
۴۵سه راه پرسی مستر پایپعدد۲۵۲۴۵
۴۶سه راه پرسی مستر پایپعدد۳۲۳۵۰
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۴۷سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۱۶*۲۰*۱۶۱۵۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴۸سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۱۶*۲۵*۱۶۲۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۴۹سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۱۶*۱۶۱۵۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۰سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۱۶*۲۰۱۵۶.۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۱سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۲۰*۱۶۱۵۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۲سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۲۵*۲۰۲۰۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۳سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۵*۱۶*۱۶۲۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۴سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۵*۱۶*۲۰۲۰۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۵سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۲۰*۱۶۲۲۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۶سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۲۰*۲۰۲۰۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۷سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۵*۲۰*۲۰۲۰۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۸سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۲۰*۲۰*۲۵۲۲۷۳% الی ۷% الی ۱۲%
۵۹سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۳۲*۱۶*۳۲۳۲۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۰سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۳۲*۲۰*۳۲۳۳۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۱سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۳۲*۲۵*۲۵۳۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۲سه راه پرسی تبدیل مسترپایپعدد۳۲*۲۵*۳۲۳۳۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۳حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپعدد۱۶۱۰.۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۴حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپعدد۲۰۱۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۵حلقه استیل اتصال پرسی مسترپایپعدد۲۵۳۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۶۶حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپعدد۳۲۳۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۷کلکتور مستر پایپعدد۴/۳- b 2۲۲۸.۷۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۸کلکتور مستر پایپعدد۴/۳- b 3۳۲۸.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۶۹کلکتور مستر پایپعدد۴/۳- b 4۴۵۱.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۰کلکتور مستر پایپعدد۴/۳- b 5۵۶۱.۳۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۱کلکتور مستر پایپعدد۱- b 2۲۵۶.۲۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۲کلکتور مستر پایپعدد۱- b 3۳۸۵.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۳کلکتور مستر پایپعدد۱- b 4۵۱۲.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۴کلکتور مستر پایپعدد۱- b 5۶۳۷.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۵کلکتور مستر پایپعدد۱- b 6۷۵۲.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۶کلکتور مستر پایپعدد۱- b 7۸۸۴.۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۷کلکتور مستر پایپعدد۱- b 8۱.۰۰۵.۹۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۸کلکتور مستر پایپعدد۱- b 9۱.۱۳۷.۹۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۷۹کلکتور مستر پایپعدد۴/۱.۱- b 6۱.۰۸۶.۵۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۰کلکتور مستر پایپعدد۴/۱.۱- b 7۱.۲۶۸.۲۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۱کلکتور مستر پایپعدد۴/۱.۱- b 8۱.۴۴۸.۰۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۲کلکتور مستر پایپعدد۴/۱.۱- b 9۱.۶۲۹.۶۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۳بست تک خاردار مسترپایپعدد۰۱.۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۴بست تک مسترپایپعدد۱۶۱.۲۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۵بست تک مسترپایپعدد۲۰۱.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۶بست تک مسترپایپعدد۲۵۱.۷۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۷بست تک مسترپایپعدد۳۲۱.۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۸۸یست جفت کلکتور مستر پایپعدد۱۱۷۷.۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۸۹یست جفت کلکتور مستر پایپعدد۳ April 2018۱۷۷.۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۰یست جفت کلکتور مستر پایپعدد۴/۱.۱۱۷۷.۱۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۱جعبه کلکتور مستر پایپعدد۴۰*۵۰۷۱۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۲جعبه کلکتور مستر پایپعدد۵۰*۵۰۷۴۳.۴۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۳جعبه کلکتور مستر پایپعدد۴۵*۶۰۸۸۹.۲۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۴جعبه کلکتور مستر پایپعدد۴۵*۸۰۱.۲۹۰.۰۰۰۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۵درپوش کلکتور مستر پایپعدد۱۴۹.۵۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۶درپوش کلکتور مستر پایپعدد۳ April 2018۴۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۷درپوش کلکتور مستر پایپعدد۴/۱.۱۶۳۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۸شیر کلکتور مستر پایپعدد۲/۱*۱۶۱۴۱.۳۳% الی ۷% الی ۱۲%
۹۹شیر کلکتور مستر پایپعدد۲/۱*۲۰۱۶۳.۶۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۰شیر کلکتور مستر پایپعدد۲۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۱صفحه روکار با پیچ نصب مستر پایپعدد۳۳.۳۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۲صفحه نصب مستر پایپعدد۷.۸۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۳صفحه نصب رادیاتور مستر پایپعدد۳۹۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۴صفحه نصب زوج مستر پایپعدد۱۳.۲۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۵صفحه نصب قوس دار مستر پایپعدد۲۷.۷۳% الی ۷% الی ۱۲%
۱۰۶درپوش تست مستر پایپعدد۴.۱۳% الی ۷% الی ۱۲%

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

         
۱۸

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفنام کالاشرحواحدسایز۱۷۸.۹۸۰بازه تخفیف
۱لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۵۰۱۷۸۹۸۰۶% الی ۸%
۲لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۶۳۲۸۱.۵۸۰۶% الی ۸%
۳لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۷۵۳۸۴.۷۵۰۶% الی ۸%
۴لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۹۰۵۵۸.۶۰۰۶% الی ۸%
۵لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۱۱۰۸۱۵.۱۰۰۶% الی ۸%
۶لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۱۲۵۱.۰۴۸.۰۰۰۶% الی ۸%
۷لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۱۶۰۱.۷۳۲.۸۰۰۶% الی ۸%
۸لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۲۰۰۲.۶۷۳.۳۰۰۶% الی ۸%
۹لوله پلی اتیلن پلیرانPN5شاخه ۶ متری۲۵۰۴.۱۶۱.۰۰۰۶% الی ۸%
۱۰لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۴۰۱۳۵.۶۶۰۶% الی ۸%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۱لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۵۰۲۰۵.۷۷۰۶% الی ۸%
۱۲لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۶۳۳۲۰.۹۱۰۶% الی ۸%
۱۳لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۷۵۴۵۹.۹۹۰۶% الی ۸%
۱۴لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۹۰۶۴۹.۸۰۰۶% الی ۸%
۱۵لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۱۱۰۹۵۱.۹۰۰۶% الی ۸%
۱۶لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۱۲۵۱.۲۳۱.۲۰۰۶% الی ۸%
۱۷لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۱۶۰۲.۰۱۷.۸۰۰۶% الی ۸%
۱۸لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۲۰۰۳.۱۴۰.۷۰۰۶% الی ۸%
۱۹لوله پلی اتیلن پلیرانPN6شاخه ۶ متری۲۵۰۴.۸۹۶.۳۰۰۶% الی ۸%
۲۰لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۲۰۶۰.۹۹۰۶% الی ۸%
۲۱لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۲۵۸۲.۰۸۰۶% الی ۸%
۲۲لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۳۲۱۳۲.۲۴۰۶% الی ۸%
۲۳لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۴۰۲۰۲.۹۲۰۶% الی ۸%
۲۴لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۵۰۳۱۲.۹۳۰۶% الی ۸%
۲۵لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۶۳۴۹۷.۶۱۰۶% الی ۸%
۲۶لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۷۵۷۰۶.۸۰۰۶% الی ۸%
۲۷لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۹۰۱.۰۰۸.۹۰۰۶% الی ۸%
۲۸لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۱۱۰۱.۴۹۳.۴۰۰۶% الی ۸%
۲۹لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۱۲۵۱.۹۲۰.۹۰۰۶% الی ۸%
۳۰لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۱۶۰۳.۱۳۵.۰۰۰۶% الی ۸%
۳۱لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۲۰۰۴.۸۷۹.۲۰۰۶% الی ۸%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۳۲لوله پلی اتیلن پلیرانPN10شاخه ۶ متری۲۵۰۷.۶۳۸.۰۰۰۶% الی ۸%
۳۳اتصال نر پیچی پلیرانعدد۲/۱*۲۰۶.۸۸۰۲۰% الی ۲۲%
۳۴اتصال نر پیچی پلیرانعدد۴/۳*۲۵۹.۱۱۰۲۰% الی ۲۲%
۳۵اتصال نر پیچی پلیرانعدد۱*۳۲۱۵.۸۸۰۲۰% الی ۲۲%
۳۶اتصال نر پیچی پلیرانعدد۴/۱.۱*۴۰۳۰.۱۶۰۲۰% الی ۲۲%
۳۷اتصال نر پیچی پلیرانعدد۲/۱.۱*۵۰۴۲.۰۵۰۲۰% الی ۲۲%
۳۸اتصال نر پیچی پلیرانعدد۲*۵۰۴۳.۱۴۰۲۰% الی ۲۲%
۳۹اتصال نر پیچی پلیرانعدد۲/۶۳۷۱.۹۰۰۲۰% الی ۲۲%
۴۰اتصال نر پیچی پلیرانعدد۲*۷۵۱۴۰.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۴۱اتصال نر پیچی پلیرانعدد۲/۱.۲*۷۵۱۴۰.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۴۲اتصال نر پیچی پلیرانعدد۳*۹۰۲۷۹.۲۴۰۲۰% الی ۲۲%
۴۳اتصال نر پیچی پلیرانعدد۴*۱۱۰۴۲۳.۸۵۰۲۰% الی ۲۲%
۴۴اتصال نر پیچی پلیرانعدد۴*۱۲۵۷۰۰.۵۲۰۲۰% الی ۲۲%
۴۵اتصال نر پیچی پلیرانعدد۵*۱۲۵۷۰۰.۵۲۰۲۰% الی ۲۲%
۴۶اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱*۲۰۷.۹۴۰۲۰% الی ۲۲%
۴۷اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۴/۳*۲۵۹.۴۸۰۲۰% الی ۲۲%
۴۸اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۱*۳۲۱۵.۰۷۰۲۰% الی ۲۲%
۴۹اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۴/۱.۱*۴۰۳۲.۷۹۰۲۰% الی ۲۲%
۵۰اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱.۱*۵۰۴۱.۵۱۰۲۰% الی ۲۲%
۵۱اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۲*۶۳۷۲.۲۵۰۲۰% الی ۲۲%
۵۲اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۲*۷۵۱۶۵.۵۴۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۵۳اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱.۲*۷۵۱۶۵.۵۴۰۲۰% الی ۲۲%
۵۴اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۳*۹۰۳۱۰.۹۸۰۲۰% الی ۲۲%
۵۵اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۴*۱۱۰۴۸۳.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۵۶اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۴*۱۲۵۷۰۰.۵۲۰۲۰% الی ۲۲%
۵۷اتصال ماده پیچی پلیرانعدد۵*۱۲۵۷۰۰.۵۲۰۲۰% الی ۲۲%
۵۸رابط پیچی پلیرانعدد۲۰*۲۰۱۱.۷۳۰۲۰% الی ۲۲%
۵۹رابط پیچی پلیرانعدد۲۵*۲۵۱۵.۷۳۰۲۰% الی ۲۲%
۶۰رابط پیچی پلیرانعدد۳۲*۳۲۲۷.۱۳۰۲۰% الی ۲۲%
۶۱رابط پیچی پلیرانعدد۴۰*۴۰۴۵.۱۲۰۲۰% الی ۲۲%
۶۲رابط پیچی پلیرانعدد۵۰*۵۰۶۷.۱۸۰۲۰% الی ۲۲%
۶۳رابط پیچی پلیرانعدد۶۳*۶۳۱۱۳.۶۹۰۲۰% الی ۲۲%
۶۴رابط پیچی پلیرانعدد۷۵*۷۵۲۴۲.۴۸۰۲۰% الی ۲۲%
۶۵رابط پیچی پلیرانعدد۹۰*۹۰۴۴۱.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۶۶رابط پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۱۱۰۵۳۷.۴۰۰۲۰% الی ۲۲%
۶۷رابط پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۱۲۵۷۹۸.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۶۸تبدیل پیچی پلیرانعدد۲۰*۲۵۱۳.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۶۹تبدیل پیچی پلیرانعدد۲۰*۳۲۲۸.۶۷۰۲۰% الی ۲۲%
۷۰تبدیل پیچی پلیرانعدد۲۵*۳۲۲۸.۸۲۰۲۰% الی ۲۲%
۷۱تبدیل پیچی پلیرانعدد۲۵*۴۰۳۴.۶۵۰۲۰% الی ۲۲%
۷۲تبدیل پیچی پلیرانعدد۳۲*۴۰۳۴.۶۵۰۲۰% الی ۲۲%
۷۳تبدیل پیچی پلیرانعدد۳۲*۵۰۵۴.۹۹۰۲۰% الی ۲۲%
۷۴تبدیل پیچی پلیرانعدد۴۰*۵۰۵۴.۹۹۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۷۵تبدیل پیچی پلیرانعدد۳۲*۶۳۱۲۲.۲۰۲۰% الی ۲۲%
۷۶تبدیل پیچی پلیرانعدد۴۰*۶۳۱۲۲.۲۰۲۰% الی ۲۲%
۷۷تبدیل پیچی پلیرانعدد۵۰*۶۳۱۲۲.۰۲۰۲۰% الی ۲۲%
۷۸تبدیل پیچی پلیرانعدد۵۰*۷۵۲۱۸.۸۷۰۲۰% الی ۲۲%
۷۹تبدیل پیچی پلیرانعدد۶۳*۷۵۲۱۸.۸۷۰۲۰% الی ۲۲%
۸۰تبدیل پیچی پلیرانعدد۶۳*۹۰۴۰۴.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۸۱تبدیل پیچی پلیرانعدد۷۵*۹۰۴۰۴.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۸۲تبدیل پیچی پلیرانعدد۶۳*۱۱۰۴۷۶.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۸۳تبدیل پیچی پلیرانعدد۷۵*۱۱۰۴۷۶.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۸۴تبدیل پیچی پلیرانعدد۹۰*۱۱۰۴۷۶.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۸۵تبدیل پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۱۲۵۷۳۵.۶۹۰۲۰% الی ۲۲%
۸۶زانو پیچی پلیرانعدد۲۰*۲۰۱۶.۰۱۰۲۰% الی ۲۲%
۸۷زانو پیچی پلیرانعدد۲۵*۲۵۱۶.۸۲۰۲۰% الی ۲۲%
۸۸زانو پیچی پلیرانعدد۳۲*۳۲۲۷.۶۸۰۲۰% الی ۲۲%
۸۹زانو پیچی پلیرانعدد۴۰*۴۰۵۱.۲۹۰۲۰% الی ۲۲%
۹۰زانو پیچی پلیرانعدد۵۰*۵۰۷۲.۷۲۰۲۰% الی ۲۲%
۹۱زانو پیچی پلیرانعدد۶۳*۶۳۱۵۵.۵۱۰۲۰% الی ۲۲%
۹۲زانو پیچی پلیرانعدد۷۵*۷۵۴۱۴.۶۷۰۲۰% الی ۲۲%
۹۳زانو پیچی پلیرانعدد۹۰*۹۰۶۷۳.۵۴۰۲۰% الی ۲۲%
۹۴زانو پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۱۱۰۸۴۹.۲۷۲۰% الی ۲۲%
۹۵زانو پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۱۲۵۱.۰۱۰.۷۶۰۲۰% الی ۲۲%
۹۶زانو نو پیچی پلیرانعدد۲/۱*۲۰۸.۳۰۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۹۷زانو نو پیچی پلیرانعدد۴/۳*۲۵۱۲.۸۶۰۲۰% الی ۲۲%
۹۸زانو نو پیچی پلیرانعدد۱*۳۲۲۵.۲۹۰۲۰% الی ۲۲%
۹۹زانو نو پیچی پلیرانعدد۴/۱.۱*۴۰۴۹.۲۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۰زانو نو پیچی پلیرانعدد۲/۱.۱*۵۰۶۹.۰۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۱زانو نو پیچی پلیرانعدد۲/۱.۱*۶۳۱۳۶.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۲زانو نو پیچی پلیرانعدد۲*۶۳۱۳۶.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۳زانو نو پیچی پلیرانعدد۲*۷۵۴۲۸.۰۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۴زانو نو پیچی پلیرانعدد۲/۱.۲*۷۵۱۲۸.۰۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۵زانو نو پیچی پلیرانعدد۲/۱.۲*۹۰۶۸۴.۸۷۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۶زانو نو پیچی پلیرانعدد۳*۹۰۶۸۴.۸۷۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۷زانو نو پیچی پلیرانعدد۳*۱۱۰۷۹۶.۴۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۸زانو نو پیچی پلیرانعدد۴*.۱۱۰۷۹۶.۴۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۰۹زانو ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱*۲۰۱۲.۲۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۰زانو ماده پیچی پلیرانعدد۴/۳*۲۵۱۷.۳۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۱زانو ماده پیچی پلیرانعدد۱*۳۲۲۶.۱۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۲زانو ماده پیچی پلیرانعدد۴/۱.۱*۴۰۵۴.۲۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۳زانو ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱.۱*۵۰۷۲.۷۲۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۴زانو ماده پیچی پلیرانعدد۲*۶۳۱۴۷.۱۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۵زانو ماده پیچی پلیرانعدد۲*۷۵۴۵۶.۴۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۶زانو ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱.۲*۷۵۴۵۶.۴۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۷زانو ماده پیچی پلیرانعدد۲/۱.۲*۹۰۷۱۸.۹۸۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۱۸زانو ماده پیچی پلیرانعدد۳*۹۰۷۱۸.۹۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۱۹زانو ماده پیچی پلیرانعدد۳*۱۱۰۸۴۶.۰۴۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۰زانو ماده پیچی پلیرانعدد۴*۱۱۰۸۴۶.۰۴۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۱سه راه پیچی پلیرانعدد۲۰*۲۰*۲۰۱۹.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۲سه راه پیچی پلیرانعدد۲۵*۲۵*۲۵۲۳.۹۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۳سه راه پیچی پلیرانعدد۳۲*۳۲*۳۲۴۰.۶۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۴سه راه پیچی پلیرانعدد۴۰*۴۰*۴۶۶.۳۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۵سه راه پیچی پلیرانعدد۵۰*۵۰*۵۰۱۰۶.۴۵۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۶سه راه پیچی پلیرانعدد۶۳*۶۳*۶۳۲۱۵.۵۵۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۷سه راه پیچی پلیرانعدد۷۵*۷۵*۷۵۴۵۶.۱۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۸سه راه پیچی پلیرانعدد۹۰*۹۰*۹۰۶۵۳.۸۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۲۹سه راه پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰۱.۰۵۲.۳۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۰سه راه پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵۱.۳۴۳.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۱سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۲۰*۲/۱*۲۰۲۰.۰۴۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۲سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۲۵*۲/۱*۲۵۲۸.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۳سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۲۵*۴/۳*۲۵۲۸.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۴سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۳۲*۲/۱*۳۲۴۴.۱۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۵سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۳۲*۴/۳*۳۲۴۴.۱۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۶سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۳۲*۱*۳۲۴۴.۱۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۷سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۴۰*۴/۱.۱*۴۰۹۳.۵۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۳۸سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۵۰*۲/۱.۱*۵۰۱۳۳.۵۶۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۳۹سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۶۳*۲*۶۳۲۸۴.۲۴۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۰سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۷۵*۲*۷۵۵۳۱.۷۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۱سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۷۵*۲/۱.۲*۷۵۵۳۱.۷۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۲سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۹۰*۲*۹۰۶۴۷.۴۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۳سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۹۰*۲/۱.۲*۹۰۶۴۷.۴۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۴سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۹۰*۳*۹۰۶۴۷.۴۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۵سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۳*۱۱۰۹۰۱.۹۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۶سه راه ماده پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۴*۱۱۰۹۰۱.۹۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۷سه راه نر پیچی پلیرانعدد۲۰*۲/۱*۲۰۲۱.۸۷۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۸سه راه نر پیچی پلیرانعدد۲۵*۲/۱*۲۵۲۸.۵۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۴۹سه راه نر پیچی پلیرانعدد۲۵*۴/۳*۲۵۲۸.۵۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۰سه راه نر پیچی پلیرانعدد۳۲*۲/۱*۳۲۴۵.۰۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۱سه راه نر پیچی پلیرانعدد۳۲*۴/۳*۳۲۴۵.۰۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۲سه راه نر پیچی پلیرانعدد۳۲*۱*۳۲۴۵.۰۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۳سه راه نر پیچی پلیرانعدد۴۰*۱*۴۰۸۳.۹۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۴سه راه نر پیچی پلیرانعدد۴۰*۴/۱.۱*۴۰۸۳.۹۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۵سه راه نر پیچی پلیرانعدد۵۰*۴/۱.۱*۵۰۹۸.۳۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۶سه راه نر پیچی پلیرانعدد۵۰*۲/۱.۱*۵۰۹۸.۳۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۷سه راه نر پیچی پلیرانعدد۶۳*۱*۶۳۲۷۴.۱۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۸سه راه نر پیچی پلیرانعدد۶۳*۲/۱.۱*۶۳۲۷۴.۱۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۵۹سه راه نر پیچی پلیرانعدد۶۳*۲*۶۳۲۷۴.۱۹۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۶۰سه راه نر پیچی پلیرانعدد۷۵*۲/۱.۱*۷۵۴۳۸.۰۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۱سه راه نر پیچی پلیرانعدد۷۵*۲*۷۵۴۳۸.۰۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۲سه راه نر پیچی پلیرانعدد۷۵*۲/۱.۲*۷۵۴۳۸.۰۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۳سه راه نر پیچی پلیرانعدد۹۰*۲*۹۰۵۷۷.۴۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۴سه راه نر پیچی پلیرانعدد۹۰*۲/۱.۲*۹۰۵۷۷.۴۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۵سه راه نر پیچی پلیرانعدد۹۰*۳*۹۰۵۷۷.۴۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۶سه راه نر پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۳*۱۱۰۸۵۲.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۷سه راه نر پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۴*۱۱۰۸۵۲.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۸سه راه نر پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۴*۱۲۵۱.۱۲۰.۸۲۰۲۰% الی ۲۲%
۱۶۹سه راه نر پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۵*۱۲۵۱.۱۲۰.۸۲۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۰سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۲۵*۲۰*۲۵۲۳.۹۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۱سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۳۲*۲۰*۳۲۴۱.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۲سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۳۲*۲۵*۳۲۴۱.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۳سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۴۰*۲۵*۴۰۶۸.۴۷۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۴سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۴۰*۳۲*۴۰۷۰.۶۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۵سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۵۰*۳۲*۵۰۱۰۷.۸۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۶سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۵۰*۴۰*۵۰۱۰۷.۸۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۷سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۶۳*۳۲*۶۳۲۳۵.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۸سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۶۳*۴۰*۶۳۲۳۵.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۷۹سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۶۳*۵۰*۶۳۲۳۵.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۰سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۷۵*۵۰*۷۵۴۹۶.۵۹۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۸۱سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۷۵*۶۳*۷۵۴۹۶.۵۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۲سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۹۰*۳*۹۰۶۵۲.۰۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۳سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۹۰*۷۵*۹۰۶۵۲.۰۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۴سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۶۳*۱۱۰۹۷۸.۹۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۵سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۷۵*۱۱۰۹۷۸.۹۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۶سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۹۰*۱۱۰۹۷۸.۹۰۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۷سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۹۰*۱۲۵۱.۲۹۵.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۸سه راه تبدیل پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵۱.۲۹۵.۴۶۰۲۰% الی ۲۲%
۱۸۹اتصال فلنج دار پیچی پلیرانعدد۶۳*۲۳۵۰.۵۴۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۰اتصال فلنج دار پیچی پلیرانعدد۷۵*۲/۱.۲۴۴۰.۷۵۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۱اتصال فلنج دار پیچی پلیرانعدد۹۰*۳۴۹۰.۰۷۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۲اتصال فلنج دار پیچی پلیرانعدد۹۰*۴۵۰۷.۰۹۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۳اتصال فلنج دار پیچی پلیرانعدد۱۱۰*۴۵۲۹.۰۱۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۴اتصال فلنج دار پیچی پلیرانعدد۱۲۵*۵۸۱۰.۵۷۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۵درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۲۰۸.۳۸۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۶درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۲۵۱۰.۸۴۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۷درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۳۲۱۹.۴۳۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۸درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۴۰۳۴.۲۵۰۲۰% الی ۲۲%
۱۹۹درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۵۰۴۵.۳۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۰درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۶۳۷۳.۰۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۱درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۷۵۱۷۱.۲۲۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۰۲درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۹۰۳۷۴.۵۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۳درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۱۱۰۵۰۹.۲۵۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۴درپوش انتهایی پیچی پلیرانعدد۱۲۵۷۵۱.۷۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۵کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۲/۱*۲۰۷.۰۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۶کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۲/۱*۲۵۷.۸۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۷کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۴/۳*۲۵۷.۸۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۸کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۲/۱*۳۲۱۳.۰۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۰۹کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۴/۳*۳۲۱۳.۰۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۰کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۲/۱*۴۰۱۹.۰۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۱کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۴/۳*۴۰۱۹.۰۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۲کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۱*۴۰۱۹.۰۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۳کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۲/۱*۵۰۲۲.۳۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۴کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱*۵۰۲۸.۹۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۵کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۴/۳*۵۰۲۲.۳۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۶کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۴/۳*۵۰۲۸.۹۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۷کمربند پیچی پلیران۲ پیچعدد۱*۵۰۲۲.۳۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۸کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۱*۵۰۲۸.۹۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۱۹کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱*۶۳۴۰.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۰کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۴/۳*۶۳۴۰.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۱کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۱*۶۳۴۰.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۲کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱.۱*۶۳۴۰.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۲۳کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲*۶۳۴۰.۶۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۴کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱*۷۵۴۹.۴۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۵کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۴/۳*۷۵۴۹.۴۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۶کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۱*۷۵۴۹.۴۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۷کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱.۱*۷۵۴۹.۴۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۸کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲*۷۵۴۹.۴۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۲۹کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱*۹۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۰کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۴/۳*۹۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۱کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۱*۹۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۲کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱.۱*۹۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۳کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲*۹۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۴کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱*۱۱۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۵کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۴/۳*۱۱۰۶۳.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۶کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۱*۱۱۰۶۶.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۷کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱.۱*۱۱۰۶۶.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۸کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲*۱۱۰۶۶.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۳۹کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱*۱۲۵۸۳.۰۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۰کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۴/۳*۱۲۵۸۳.۰۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۱کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۱*۱۲۵۸۳.۰۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۲کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲/۱.۱*۱۲۵۸۳.۰۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۳کمربند پیچی پلیران۴ پیچعدد۲*۱۲۵۸۳.۰۸۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۴۴کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲/۱*۱۶۰۱۵۵.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۵کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۴/۳*۱۶۰۱۵۵.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۶کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۱*۱۶۰۱۵۵.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۷کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲/۱.۱*۱۶۰۱۵۵.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۸کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲*۱۶۰۱۵۵.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۴۹کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۳*۱۶۰۱۵۵.۷۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۰کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲/۱*۲۰۰۲۴۸.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۱کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۴/۳*۲۰۰۲۴۸.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۲کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۱*۲۰۰۲۴۸.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۳کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲/۱.۱*۲۰۰۲۴۸.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۴کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲*۲۰۰۲۴۸.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۵کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۳*۲۰۰۲۴۱.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۶کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۴*۲۰۰۲۴۱.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۷کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲/۱*۲۵۰۲۴۱.۳۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۸کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۴/۳*۲۵۰۳۴۲.۷۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۵۹کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۱*۲۵۰۳۴۲.۷۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۰کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲/۱.۱*۲۵۰۳۴۲.۷۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۱کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۲*۲۵۰۳۴۲.۷۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۲کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۳*۲۵۰۳۴۲.۷۴۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۳کمربند پیچی پلیران۶ پیچعدد۴*۲۵۰۳۹۳.۵۷۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۴مغزی پیچی پلیرانعدد۲/۱*۲/۱۲.۰۷۰۲۰% الی ۲۲%
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۶۵مغزی پیچی پلیرانعدد۴/۳*۴/۳۲.۷۲۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۶مغزی پیچی پلیرانعدد۱*۱۵.۲۲۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۷مغزی پیچی پلیرانعدد۴/۱.۱*۴/۱.۱۶.۳۱۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۸مغزی پیچی پلیرانعدد۲/۱.۱*۲/۱.۱۸.۱۳۰۲۰% الی ۲۲%
۲۶۹مغزی پیچی پلیرانعدد۲*۲۱۳.۵۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۰شیر انشعاب پلیرانوسایل پخش آبعدد۱ February 2018۱۴.۹۸۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۱آبفشان پلیرانوسایل پخش آبعدد۱ February 2018۱۶.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۲دریپر روی خط قابل تنظیم دو طرفه پلیرانوسایل پخش آبعدد۹۸۰.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۳انشعاب ۱۶ پلیراناتصالات ویژه آبیاری تحت فشارعدد۲/۱*۱۶۷۹۰.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۴انشعاب ۱۶ پلیراناتصالات ویژه آبیاری تحت فشارعدد۱۲*۲/۱۷۹۰.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۵رابط ۱۶ پلیراناتصالات ویژه آبیاری تحت فشارعدد۱۶*۱۶۷۲۰.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۶سه راه ۱۶ پلیراناتصالات ویژه آبیاری تحت فشارعدد۱۶*۱۶*۱۶۱.۰۶۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۷بست انتهایی پلیراناتصالات ویژه آبیاری تحت فشارعدد۱۶۶۱۰.۰۰۰۲۰% الی ۲۲%
۲۷۸زانو ۱۶ پلیراناتصالات ویژه آبیاری تحت فشارعدد۱۶۱.۱۲۰۲۰% الی ۲۲%

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۲۰*۱/۲۷.۹۹۰۰.۰۴
۲اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۱/۲۹.۴۴۰۰.۰۴
۳اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۹.۴۴۰۰.۰۴
۴اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۱۹.۴۴۰۰.۰۴
۵اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۲/۱۱۵.۰۰۰۰.۰۴
۶اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۴/۳۱۵.۰۰۰۰.۰۴
۷اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۱۱۵.۰۰۰۰.۰۴
۸اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۱.۱۳۲.۸۰۰۰.۰۴
۹اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱.۱۴۱.۵۰۰۰.۰۴
۱۰اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۵۰*۲۴۱.۵۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۱اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۴/۱.۱۷۱.۶۰۰۰.۰۴
۱۲اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱.۱۷۱.۶۰۰۰.۰۴
۱۳اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۲۷۱.۶۰۰۰.۰۴
۱۴اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۷۵*۲۱۵۴.۶۵۰۰.۰۴
۱۵اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۱۵۴.۶۵۰۰.۰۴
۱۶اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۲۲۹۲.۲۰۰۰.۰۴
۱۷اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۲/۱.۲۲۹۲.۲۰۰۰.۰۴
۱۸اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۲۹۲.۲۰۰۰.۰۴
۱۹اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۳۴۵۱.۶۰۰۰.۰۴
۲۰اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۴۵۱.۶۰۰۰.۰۴
۲۱اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۴۶۵۵.۲۰۰۰.۰۴
۲۲اتصال ماده پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۵۶۵۵.۲۰۰۰.۰۴
۲۳اتصال نر پلی رود پیچیعدد۲۰*۲/۱۶.۹۰۰۰.۰۴
۲۴اتصال نر پلی رود پیچیعدد۲۵*۲/۱۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۵اتصال نر پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۶اتصال نر پلی رود پیچیعدد۲۵*۱۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۷اتصال نر پلی رود پیچیعدد۳۲*۱۱۵.۸۵۰۰.۰۴
۲۸اتصال نر پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۱.۱۳۰.۰۰۰۰.۰۴
۲۹اتصال نر پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱.۱۴۰.۶۵۰۰.۰۴
۳۰اتصال نر پلی رود پیچیعدد۵۲*۲۴۰.۶۵۰۰.۰۴
۳۱اتصال نر پلی رود پیچیعدد۶۳*۲۷۱.۱۵۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۳۲اتصال نر پلی رود پیچی۷۵*۲۱۳۱.۲۰۰۰.۰۴
۳۳اتصال نر پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۱۳۱.۲۰۰۰.۰۴
۳۴اتصال نر پلی رود پیچیعدد۹۰*۲۲۶۰.۹۰۰۰.۰۴
۳۵اتصال نر پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۲۶۰.۹۰۰۰.۰۴
۳۶اتصال نر پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۳۳۹۶.۱۰۰۰.۰۴
۳۷اتصال نر پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۳۹۶.۱۰۰۰.۰۴
۳۸اتصال نر پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۴۶۵۵.۲۰۰۰.۰۴
۳۹اتصال نر پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۵۶۵۵.۲۰۰۰.۰۴
۴۰رابط پیچی پلی رودعدد۲۰۱۱.۷۵۰۰.۰۴
۴۱رابط پیچی پلی رودعدد۲۵۱۵.۶۰۰۰.۰۴
۴۲رابط پیچی پلی رودعدد۳۲۲۶.۹۹۰۰.۰۴
۴۳رابط پیچی پلی رودعدد۴۰۴۵.۴۰۰۰.۰۴
۴۴رابط پیچی پلی رودعدد۵۰۶۶.۹۰۰۰.۰۴
۴۵رابط پیچی پلی رودعدد۶۳۱۱۲.۴۰۰۰.۰۴
۴۶رابط پیچی پلی رودعدد۷۵۲۲۶.۵۰۰۰.۰۴
۴۷رابط پیچی پلی رودعدد۹۰۴۱۳.۷۰۰۰.۰۴
۴۸رابط پیچی پلی رودعدد۱۱۰۵۰۲.۶۰۰۰.۰۴
۴۹رابط پیچی پلی رودعدد۱۲۵۷۴۷.۴۰۰۰.۰۴
۵۰تبدیل پلی رود پیچیعدد۲۵*۲۰۱۳.۴۸۰۰.۰۴
۵۱تبدیل پلی رود پیچیعدد۳۲*۲۰۲۸.۵۶۰۰.۰۴
۵۲تبدیل پلی رود پیچیعدد۳۲*۲۵۲۸.۵۶۰۰.۰۴
۵۳تبدیل پلی رود پیچیعدد۴۰*۲۵۳۴.۵۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۵۴تبدیل پلی رود پیچیعدد۴۰*۳۲۳۴.۵۰۰۰.۰۴
۵۵تبدیل پلی رود پیچیعدد۵۰*۳۲۵۴.۹۵۰۰.۰۴
۵۶تبدیل پلی رود پیچیعدد۵۰*۴۰۵۴.۹۵۰۰.۰۴
۵۷تبدیل پلی رود پیچیعدد۶۳*۳۲۱۲۰.۵۰۰۰.۰۴
۵۸تبدیل پلی رود پیچیعدد۶۳*۴۰۱۲۰.۵۰۰۰.۰۴
۵۹تبدیل پلی رود پیچیعدد۶۳*۵۰۱۲۰.۵۰۰۰.۰۴
۶۰تبدیل پلی رود پیچیعدد۷۵*۵۰۲۰۵.۱۰۰۰.۰۴
۶۱تبدیل پلی رود پیچیعدد۷۵*۶۳۲۰۵.۱۰۰۰.۰۴
۶۲تبدیل پلی رود پیچیعدد۹۰*۶۳۳۷۸.۱۵۰۰.۰۴
۶۳تبدیل پلی رود پیچیعدد۹۰*۷۵۳۷۸.۱۵۰۰.۰۴
۶۴تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۶۳۴۴۵.۹۰۰۰.۰۴
۶۵تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۷۵۴۴۵.۹۰۰۰.۰۴
۶۶تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۹۰۴۴۵.۹۰۰۰.۰۴
۶۷تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۶۳۶۸۷.۹۰۰۰.۰۴
۶۸تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۷۵۶۸۷.۹۰۰۰.۰۴
۶۹تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۹۰۶۸۷.۶۰۰۰.۰۴
۷۰تبدیل پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۱۱۰۶۸۷.۶۰۰۰.۰۴
۷۱زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۲۰۱۵.۸۴۰۰.۰۴
۷۲زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۲۵۱۶.۷۰۰۰.۰۴
۷۳زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۳۲۲۷.۴۵۰۰.۰۴
۷۴زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۴۰۵۱.۲۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۷۵زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۵۰۷۲.۵۰۰۰.۰۴
۷۶زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۶۳۱۵۳.۰۰۰۰.۰۴
۷۷زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۷۵۳۸۷.۴۵۰۰.۰۴
۷۸زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۹۰۶۲۹.۴۵۰۰.۰۴
۷۹زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۱۱۰۷۹۳.۶۵۰۰.۰۴
۸۰زانو ۹۰ درجه پلی رود پیچیعدد۱۲۵۹۴۴.۵۰۰۰.۰۴
۸۱زانو ماده پلی رود پیچیعدد۲۰*۲/۱۱۲.۲۲۰۰.۰۴
۸۲زانو ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۲/۱۱۷.۲۰۰۰.۰۴
۸۳زانو ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۱۷.۲۰۰۰.۰۴
۸۴زانو ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۲/۱۲۶.۰۰۰۰.۰۴
۸۵زانو ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۴/۳۲۶.۰۰۰۰.۰۴
۸۶زانو ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۱۵۳.۹۷۰۰.۰۴
۸۷زانو ماده پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۱.۱۷۲.۵۰۰۰.۰۴
۸۸زانو ماده پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱.۱۱۴۵.۵۰۰۰.۰۴
۸۹زانو ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۴/۱.۱۱۴۵.۵۰۰۰.۰۴
۹۰زانو ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱.۱۱۴۵.۵۰۰۰.۰۴
۹۱زانو ماده پلی رود پیچیعدد۶۳.*۲۴۲۶.۵۰۰۰.۰۴
۹۲زانو ماده پلی رود پیچیعدد۷۵*۲۴۲۶.۵۰۰۰.۰۴
۹۳زانو ماده پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۶۷۲.۰۰۰۰.۰۴
۹۴زانو ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۲۶۷۲.۰۰۰۰.۰۴
۹۵زانو ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۲/۱.۲۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۹۶زانو ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۶۷۲.۰۰۰۰.۰۴
۹۷زانو ماده پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۳۷۹۰.۶۰۰۰.۰۴
۹۸زانو ماده پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۷۹۰.۶۰۰۰.۰۴
۹۹زانو ماده پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۴۸۶۳.۶۰۰۰.۰۴
۱۰۰زانو ماده پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۵۸۶۳.۸۰۰۰.۰۴
۱۰۱زانو نر پلی رود پیچیعدد۲۰*۲/۱۸.۲۳۰۰.۰۴
۱۰۲زانو نر پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۱۲.۷۰۰۰.۰۴
۱۰۳زانو نر پلی رود پیچیعدد۳۲*۱۲۵.۱۰۰۰.۰۴
۱۰۴زانو نر پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۱.۱۴۹.۱۵۰۰.۰۴
۱۰۵زانو نر پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱.۱۶۸.۷۰۰۰.۰۴
۱۰۶زانو نر پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱.۱۱۳۴.۷۰۰۰.۰۴
۱۰۷زانو نر پلی رود پیچیعدد۶۳*۲۱۳۴.۷۰۰۰.۰۴
۱۰۸زانو نر پلی رود پیچیعدد۷۵*۲۴۰۰.۱۰۰۰.۰۴
۱۰۹زانو نر پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۴۰۰.۱۰۰۰.۰۴
۱۱۰زانو نر پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۶۴۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۱۱زانو نر پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۳۷۴۵.۰۰۰۰.۰۴
۱۱۲زانو نر پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۷۴۵.۰۰۰۰.۰۴
۱۱۳زانو نر پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۴۸۵۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۱۴زانو نر پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۵۸۵۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۱۵سه راه پلی رود پیچیعدد۲۰۱۹.۶۰۰۰.۰۴
۱۱۶سه راه پلی رود پیچیعدد۲۵۲۳.۷۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۱۷سه راه پلی رود پیچیعدد۳۲۴.۴۰۰۰.۰۴
۱۱۸سه راه پلی رود پیچیعدد۴۰۶۶.۲۰۰۰.۰۴
۱۱۹سه راه پلی رود پیچیعدد۵۰۱۰۶.۲۰۰۰.۰۴
۱۲۰سه راه پلی رود پیچیعدد۶۳۲۱۱.۹۰۰۰.۰۴
۱۲۱سه راه پلی رود پیچیعدد۷۵۴۲۶.۳۰۰۰.۰۴
۱۲۲سه راه پلی رود پیچیعدد۹۰۶۴۸.۵۰۰۰.۰۴
۱۲۳سه راه پلی رود پیچیعدد۱۱۰۹۸۳.۵۰۰۰.۰۴
۱۲۴سه راه پلی رود پیچیعدد۱۲۵۱.۲۴۹.۷۰۰۰.۰۴
۱۲۵سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۲۰*۲/۱۱۹.۸۵۰۰.۰۴
۱۲۶سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۲/۱۲۸.۵۵۰۰.۰۴
۱۲۷سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۲۸.۵۵۰۰.۰۴
۱۲۸سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۲/۱۴۳.۹۳۰۰.۰۴
۱۲۹سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۴/۳۴۳.۹۳۰۰.۰۴
۱۳۰سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۳۲*۱۴۳.۹۳۰۰.۰۴
۱۳۱سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۱.۱۹۳.۳۰۰۰.۰۴
۱۳۲سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱.۱۱۳۳.۱۰۰۰.۰۴
۱۳۳سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱۲۷۸.۴۰۰۰.۰۴
۱۳۴سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱.۱۲۷۸.۴۰۰۰.۰۴
۱۳۵سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۶۳*۲۲۷۸.۴۰۰۰.۰۴
۱۳۶سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۷۵*۲۴۹۶.۸۰۰۰.۰۴
۱۳۷سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۴۹۶.۸۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۳۸سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۲۶۰۵.۲۰۰۰.۰۴
۱۳۹سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۲/۱.۲۶۰۵.۲۰۰۰.۰۴
۱۴۰سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۸۴۱.۸۰۰۰.۰۴
۱۴۱سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۳۸۴۱.۸۰۰۰.۰۴
۱۴۲سه راه ماده پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۶۹۵.۷۰۰۰.۰۴
۱۴۳سه راه نر پلی رود پیچیعدد۲۰*۲/۱۲۱.۹۰۰۰.۰۴
۱۴۴سه راه نر پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۲۸.۴۵۰۰.۰۴
۱۴۵سه راه نر پلی رود پیچیعدد۳۲*۱۴۵.۰۰۰۰.۰۴
۱۴۶سه راه نر پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۱.۱۸۳.۷۰۰۰.۰۴
۱۴۷سه راه نر پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱.۱۹۸.۲۵۰۰.۰۴
۱۴۸سه راه نر پلی رود پیچیعدد۶۳*۲.۲۷۱.۵۰۰۰.۰۴
۱۴۹سه راه نر پلی رود پیچیعدد۷۵*۲۴۰۹.۴۰۰۰.۰۴
۱۵۰سه راه نر پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۴۰۹.۴۰۰۰.۰۴
۱۵۱سه راه نر پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۵۳۹.۸۰۰۰.۰۴
۱۵۲سه راه نر پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۷۹۶.۵۰۰۰.۰۴
۱۵۳سه راه نر پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۴۱.۰۴۷.۵۰۰۰.۰۴
۱۵۴سه راه نر پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۵۱.۰۴۷.۵۰۰۰.۰۴
۱۵۵درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۲۰۸.۳۵۰۰.۰۴
۱۵۶درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۲۵۱۰.۸۰۰۰.۰۴
۱۵۷درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۳۲۱۹.۵۰۰۰.۰۴
۱۵۸درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۴۰۳۴.۰۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۵۹درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۵۰۴۵.۱۵۰۰.۰۴
۱۶۰درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۶۳۷۴.۰۴۰۰.۰۴
۱۶۱درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۷۵۱۵۹.۹۶۰۰.۰۴
۱۶۲درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۹۰۳۵۰.۰۵۰۰.۰۴
۱۶۳درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۱۱۰۴۷۵.۹۰۰۰.۰۴
۱۶۴درپوش انتهایی پلی رود پیچیعدد۱۲۵۷۰۲.۴۰۰۰.۰۴
۱۶۵اتصال فلنجدار پلی رود پیچیعدد۶۳*۲۲۳۸.۹۰۰۰.۰۴
۱۶۶اتصال فلنجدار پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۲۴۱۳.۱۰۰۰.۰۴
۱۶۷اتصال فلنجدار پلی رود پیچیعدد۹۰*۳۴۵۸.۱۰۰۰.۰۴
۱۶۸اتصال فلنجدار پلی رود پیچیعدد۹۰*۴۴۷۳.۸۰۰۰.۰۴
۱۶۹اتصال فلنجدار پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴۴۹۳.۲۰۰۰.۰۴
۱۷۰اتصال فلنجدار پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۵۷۵۸۱۰۰۰.۰۴
۱۷۱سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۲۵*۵۲۳.۷۲۰۰.۰۴
۱۷۲سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۲۵*۲۰۴۱.۲۶۰۰.۰۴
۱۷۳سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۳۲*۲۰۴۱.۲۶۰۰.۰۴
۱۷۴سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۴۰*۲۵۶۸.۱۳۰۰.۰۴
۱۷۵سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۴۰*۳۲۶۸.۱۳۰۰.۰۴
۱۷۶سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۵۰*۳۲۱۰۷.۶۰۰۰.۰۴
۱۷۷سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۵۰*۴۰۱۰۷.۶۰۰۰.۰۴
۱۷۸سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۶۳*۳۲۲۳۳.۰۰۰۰.۰۴
۱۷۹سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۶۳*۴۰۲۳۳.۰۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۱۸۰سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۶۳*۵۰۲۳۳.۰۰۰۰.۰۴
۱۸۱سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۷۵*۵۰۴۶۴.۰۰۰۰.۰۴
۱۸۲سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۷۵*۶۳۴۶۴.۰۰۰۰.۰۴
۱۸۳سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۹۰*۶۳۶۰۸.۴۰۰۰.۰۴
۱۸۴سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۹۰*۷۵۶۰۸.۴۰۰۰.۰۴
۱۸۵سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۶۳۹۱۴.۷۰۰۰.۰۴
۱۸۶سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۰*۷۵۹۱۴.۷۰۰۰.۰۴
۱۸۷سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۹۰۹۱۴.۷۰۰۰.۰۴
۱۸۸سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۶۳۱.۲۱۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۸۹سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۷۵۱.۲۱۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۹۰سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۹۰۱.۲۱۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۹۱سه راه تبدیلی پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۱۱۰۱.۲۱۰.۰۰۰۰.۰۴
۱۹۲کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰*۲/۱۸.۰۰۰۰.۰۴
۱۹۳کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵*۲/۱۸.۸۷۰۰.۰۴
۱۹۴کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵*۴/۳۸.۸۷۰۰.۰۴
۱۹۵کمربند پلی رود پیچیعدد۳۲*۲/۱۱۲.۴۶۰۰.۰۴
۱۹۶کمربند پلی رود پیچیعدد۳۲*۴/۳۱۲.۴۶۰۰.۰۴
۱۹۷کمربند پلی رود پیچیعدد۴۰*۲/۱۱۸.۱۰۰۰.۰۴
۱۹۸کمربند پلی رود پیچیعدد۴۰*۴/۳۱۸.۱۰۰۰.۰۴
۱۹۹کمربند پلی رود پیچیعدد۴۰*۱۱۸.۱۰۰۰.۰۴
۲۰۰کمربند پلی رود پیچیعدد۵۰*۲/۱۲۱.۳۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۰۱کمربند پلی رود پیچیعدد۵۰*۴/۳۲۱.۳۰۰۰.۰۴
۲۰۲کمربند پلی رود پیچیعدد۵۰*۱۲۱.۳۰۰۰.۰۴
۲۰۳کمربند پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱۳۸.۵۰۰۰.۰۴
۲۰۴کمربند پلی رود پیچیعدد۶۳*۴/۳۳۸.۵۰۰۰.۰۴
۲۰۵کمربند پلی رود پیچیعدد۶۳*۱۳۸.۵۰۰۰.۰۴
۲۰۶کمربند پلی رود پیچیعدد۶۳*۴/۱.۱۳۸.۵۰۰۰.۰۴
۲۰۷کمربند پلی رود پیچیعدد۶۳*۲/۱.۱۳۸.۵۰۰۰.۰۴
۲۰۸کمربند پلی رود پیچیعدد۶۳*۲۳۸.۵۰۰۰.۰۴
۲۰۹کمربند پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱۴۶.۹۵۰۰.۰۴
۲۱۰کمربند پلی رود پیچیعدد۷۵*۴/۳۴۶.۹۵۰۰.۰۴
۲۱۱کمربند پلی رود پیچیعدد۷۵*۱۴۶.۹۵۰۰.۰۴
۲۱۲کمربند پلی رود پیچیعدد۷۵*۴/۱.۱۴۶.۹۵۰۰.۰۴
۲۱۳کمربند پلی رود پیچیعدد۷۵*۲/۱.۱۴۶.۹۵۰۰.۰۴
۲۱۴کمربند پلی رود پیچیعدد۷۵*۲۴۶.۹۵۰۰.۰۴
۲۱۵کمربند پلی رود پیچیعدد۹۰*۲/۱۶۰.۲۰۰۰.۰۴
۲۱۶کمربند پلی رود پیچیعدد۹۰*۴/۳۶۰.۲۰۰۰.۰۴
۲۱۷کمربند پلی رود پیچیعدد۹۰*۱۶۰.۲۰۰۰.۰۴
۲۱۸کمربند پلی رود پیچیعدد۹۰*/۴/۱.۱۶۰.۲۰۰۰.۰۴
۲۱۹کمربند پلی رود پیچیعدد۹۰*۲/۱.۱۶۰.۲۰۰۰.۰۴
۲۲۰کمربند پلی رود پیچیعدد۹۰*۲۶۰.۲۰۰۰.۰۴
۲۲۱کمربند پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۲/۱۶۲.۸۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۲۲کمربند پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴/۳۶۲.۸۰۰۰.۰۴
۲۲۳کمربند پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۱۶۲.۸۰۰۰.۰۴
۲۲۴کمربند پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۴/۱.۱۶۲.۸۰۰۰.۰۴
۲۲۵کمربند پلی رود پیچیعدد۱۱۰/۲/۱.۱۶۲.۸۰۰۰.۰۴
۲۲۶کمربند پلی رود پیچیعدد۱۱۰*۲۶۲.۸۰۰۰.۰۴
۲۲۷کمربند پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۲/۱۷۸.۹۰۰۰.۰۴
۲۲۸کمربند پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۴/۳۷۹.۹۰۰۰.۰۴
۲۲۹کمربند پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۱۷۸.۹۰۰۰.۰۴
۲۳۰کمربند پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۱۷۹.۹۰۰۰.۰۴
۲۳۱کمربند پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۲/۱.۱۷۸.۹۰۰۰.۰۴
۲۳۲کمربند پلی رود پیچیعدد۱۲۵*۲۷۸.۹۰۰۰.۰۴
۲۳۳کمربند پلی رود پیچیعدد۱۴۰*۲/۱۱۱۷.۶۰۰۰.۰۴
۲۳۴کمربند پلی رود پیچیعدد۱۴۰*۴/۳۱۱۷.۶۰۰۰.۰۴
۲۳۵کمربند پلی رود پیچیعدد۱۴۰*۱۱۱۷.۶۰۰۰.۰۴
۲۳۶کمربند پلی رود پیچیعدد۱۴۰*۴/۱.۱۱۱۷.۶۰۰۰.۰۴
۲۳۷کمربند پلی رود پیچیعدد۱۴۰*۲/۱.۱۱۱۷.۶۰۰۰.۰۴
۲۳۸کمربند پلی رود پیچیعدد۱۴۰*۲۱۱۷.۶۰۰۰.۰۴
۲۳۹کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۲/۱۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۰کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۴/۳۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۱کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۱۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۲کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۴/۱.۱۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۴۳کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۲/۱.۱۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۴کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۲۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۵کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۳۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۶کمربند پلی رود پیچیعدد۱۶۰*۴۱۴۷.۹۰۰۰.۰۴
۲۴۷کمربند پلی رود پیچیعدد۱۸۰*۲/۱۲۰۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۴۸کمربند پلی رود پیچیعدد۱۸۰*۴/۳۲۰۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۴۹کمربند پلی رود پیچیعدد۱۸۰*۱۲۰۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۵۰کمربند پلی رود پیچیعدد۱۸۰*۴/۱.۱۲۰۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۵۱کمربند پلی رود پیچیعدد۱۸۰*۲/۱.۱۲۰۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۵۲کمربند پلی رود پیچیعدد۱۸۰*۲۲۰۹.۲۰۰۰.۰۴
۲۵۳کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۲/۱۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۵۴کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۴/۳۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۵۵کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۱۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۵۶کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۴/۱.۱۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۵۷کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۲/۱.۱۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۵۸کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۲۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۵۹کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۳۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۶۰کمربند پلی رود پیچیعدد۲۰۰*۴۲۲۹.۳۰۰۰.۰۴
۲۶۱کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۲/۱۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۲کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۴/۳۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۳کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۱۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۶۴کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۴/۱.۱۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۵کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۲/۱.۱۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۶کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۲۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۷کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۳۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۸کمربند پلی رود پیچیعدد۲۵۰*۴۳۱۲.۱۰۰۰.۰۴
۲۶۹کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۲/۱۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۰کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۴/۳۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۱کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۱۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۲کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۴/۱.۱۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۳کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۲/۱.۱۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۴کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۲۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۵کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۳۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۶کمربند پلی رود پیچیعدد۳۱۵*۴۴۰۹.۷۰۰۰.۰۴
۲۷۷کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۴۰*۲/۱۵۴.۲۰۰۰.۰۴
۲۷۸کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۴۰*۴/۳۶۱.۹۵۰۰.۰۴
۲۷۹کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۵۰*۲/۱۵۸.۲۰۰۰.۰۴
۲۸۰کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۵۰*۴/۳۶۵.۸۳۰۰.۰۴
۲۸۱کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۶۳*۲/۱۷۱.۷۵۰۰.۰۴
۲۸۲کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۶۳*۴/۳۷۹.۲۵۰۰.۰۴
۲۸۳کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۶۳*۱۹۶.۴۴۰۰.۰۴
۲۸۴کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۷۵*۲/۱۸۳.۲۵۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۲۸۵کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۷۵*۴/۳۹۱.۰۰۰۰.۰۴
۲۸۶کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۷۵*۱۱۰۴.۶۰۰۰.۰۴
۲۸۷کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۹۰*۲/۱۹۷.۶۵۰۰.۰۴
۲۸۸کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۹۰*۴/۳۱۰۶.۱۲۰۰.۰۴
۲۸۹کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۹۰*۱۱۲۰.۱۰۰۰.۰۴
۲۹۰کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۱۰*۲/۱۱۰۴.۶۰۰۰.۰۴
۲۹۱کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۱۰*۴/۳۱۱۲.۴۰۰۰.۰۴
۲۹۲کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۱۰*۱۱۲۱.۹۷۰۰.۰۴
۲۹۳کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۲۵*۲/۱۱۲۰.۱۰۰۰.۰۴
۲۹۴کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۲۵*۴/۳۱۲۷.۸۰۰۰.۰۴
۲۹۵کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۲۵*۱۱۴۱.۴۵۰۰.۰۴
۲۹۶کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۴۰*۲/۱۱۶۶.۴۰۰۰.۰۴
۲۹۷کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۴۰*۴/۳۱۷۴.۵۰۰۰.۰۴
۲۹۸کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۴۰*۱۱۸۷.۸۰۰۰.۰۴
۲۹۹کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۶۰*۲/۱۱۹۹.۴۰۰۰.۰۴
۳۰۰کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۶۰*۴/۳۲۰۷.۵۰۰.۰۴
۳۰۱کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۶۰*۱۲۲۰.۷۰۰۰.۰۴
۳۰۲کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۸۰*۲/۱۲۷۸.۸۰۰۰.۰۴
۳۰۳کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۸۰*۴/۳۲۸۴.۶۰.۰۴
۳۰۴کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۱۸۰*۱۳۰۰.۲۰۰۰.۰۴
۳۰۵کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۲۰۰*۲/۱۲۹۴.۳۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۳۰۶کمربند با انشعاب برنچی پلی رود۲۰۰*۴/۳۳۰۲.۰۰۰۰.۰۴
۳۰۷کمربند با انشعاب برنچی پلی رود۲۰۰*۱۳۱۵.۶۰۰۰.۰۴
۳۰۸کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۲۵۰*۲/۱۳۸۷.۶۰۰۰.۰۴
۳۰۹کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۲۵۰*۴/۳۳۹۵.۱۰۰۰.۰۴
۳۱۰کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۲۵۰*۱۴۰۸.۶۰۰۰.۰۴
۳۱۱کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۳۱۵*۲/۱۵۳۲.۵۰۰۰.۰۴
۳۱۲کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۳۱۵*۴/۳۵۴۴.۲۰۰۰.۰۴
۳۱۳کمربند با انشعاب برنچی پلی رودعدد۳۱۵*۱۵۵۳.۸۰۰۰.۰۴
۳۱۴کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۰۰*۲/۱۱۴۱.۴۵۰۰.۰۴
۳۱۵کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۰۰*۴/۳۱۴۹.۱۰۰۰.۰۴
۳۱۶کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۰۰*۱۱۷۷.۲۰۰۰.۰۴
۳۱۷کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۵۰*۲/۱۲۱۵.۵۰۰۰.۰۴
۳۱۸کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۵۰*۴/۳۲۱۹.۳۰۰۰.۰۴
۳۱۹کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۵۰*۱۲۵۲.۸۰۰۰.۰۴
۳۲۰کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۵۰*۲/۱.۱۲۸۹.۷۰۰۰.۰۴
۳۲۱کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجیعدد۱۵۰*۲۳۱۰.۰۰۰۰.۰۴
۳۲۲شیر انشعاب پلی رودعدد۱۶۹.۳۰۰۰.۰۴
۳۲۳شیر انشعاب پلی رودعدد۱۶*۲/۱۹.۳۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۳۲۴شیر انشعاب پلی رودعدد۲/۱*۲/۱۱۰.۳۰۰۰.۰۴
۳۲۵شیر انشعاب پلی رودعدد۲/۱*تیپ۱۰.۳۰۰۰.۰۴
۳۲۶شیر انشعاب پلی رودعدد۱۶*تیپ۱۰.۳۰۰۰.۰۴
۳۲۷شیر انشعاب پلی رودعدد۱۶*بست ابتدایی۹.۳۰۰۰.۰۴
۳۲۸شیر انشعاب پلی رودعدد۲/۱*بست ابتدایی۹.۳۰۰۰.۰۴
۳۲۹شیر انشعاب پلی رودعددبست ابتدایی * تیپ۱۰.۳۰۰۰.۰۴
۳۳۰شیر انشعاب پلی رودعددتیپ*تیپ۱۰.۳۰۰۰.۰۴
۳۳۱شیر انشعاب پلی رودعدد۱۶*۸/۵۹.۳۰۰۰.۰۴
۳۳۲شیر انشعاب پلی رودعدد۸/۵*تیپ۱۰.۳۰۰۰.۰۴
۳۳۳شیر انشعاب پلی رودعدد۲/۱*۸/۵۹.۳۰۰۰.۰۴
۳۳۴درپوش دنده ای پلی رودعدد۱ February 2018۱.۸۰۰۰.۰۴
۳۳۵درپوش دنده ای پلی رودعدد۳ April 2018۲.۵۵۰۰.۰۴
۳۳۶درپوش دنده ای پلی رودعدد۱۴.۷۰۰۰.۰۴
۳۳۷درپوش دنده ای پلی رودعدد۴/۱.۱۵.۹۹۰۰.۰۴
۳۳۸درپوش دنده ای پلی رودعدد۲/۱.۱۷.۴۰۰۰.۰۴
۳۳۹درپوش دنده ای پلی رودعدد۲۱۲.۲۰۰۰.۰۴
۳۴۰سه راهی پلی رودعدد۱۶*۱۶*۱۶۱.۲۰۰۰.۰۴
۳۴۱رابط پلی رودعدد۱۶*۱۶۶۰۰.۰۰۰۰.۰۴
۳۴۲شیر خودکار پلی رودعدد۲۵-۱ mm۶۹.۵۰۰۰.۰۴
۳۴۳شیر خودکار پلی رودعددmm 40-2/1.1۱۰۹.۵۰۰۰.۰۴
۳۴۴شیر خودکار پلی رودعددmm 50-2۱۲۱.۵۰۰۰.۰۴
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)بازه تخفیف
۳۴۵مغزی دنده ای پلی رودعدد۱ February 2018۲.۲۰۰۰.۰۴
۳۴۶مغزی دنده ای پلی رودعدد۳ April 2018۲.۹۹۰۰.۰۴
۳۴۷مغزی دنده ای پلی رودعدد۱۵.۴۵۰۰.۰۴
۳۴۸مغزی دنده ای پلی رودعدد۴/۱.۱۶.۵۰۰۰.۰۴
۳۴۹مغزی دنده ای پلی رودعدد۲/۱.۱۸.۳۵۰۰.۰۴
۳۵۰مغزی دنده ای پلی رودعدد۲۱۳.۹۰۰۰.۰۴
۳۵۱تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۴/۳*۲/۱۳.۴۰۰۰.۰۴
۳۵۲تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۱*۲/۱۵.۷۰۰۰.۰۴
۳۵۳تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۱*۴/۳۵.۷۰۰۰.۰۴
۳۵۴تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۴/۱.۱*۴/۳۸.۸۰۰۰.۰۴
۳۵۵تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۴/۱.۱*۱۸.۸۰۰۰.۰۴
۳۵۶تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۲/۱.۱*۴/۳۱۰.۱۰۰۰.۰۴
۳۵۷تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۲/۱.۱*۱۱۰.۱۰۰۰.۰۴
۳۵۸تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۲/۱.۱*۴/۱.۱۱۰.۱۰۰۰.۰۴
۳۵۹تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۲*۱۱۸.۲۰۰۰.۰۴
۳۶۰تبدیل دنده ای رو پیچ توپیچ پلی رودعدد۲*۴/۱.۱۱۸.۲۰۰۰.۰۴