الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

ورق های گرم

ورق سیاه

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ردیفسایز(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)آنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰۲ST37M.M.Kبنگاه تهرانکیلوگرم۲۹,۱۰۰
۲۱۲۵۰۲ST37M.M.Kبنگاه تهرانکیلوگرم۲۹,۱۰۰
۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۳ST37فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۹۰۰
۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۲ST37فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم۳۰,۹۰۰
۷۱۵۰۰۳ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرم۲۸,۲۰۰
۸۱۵۰۰۶ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37۲۶,۶۰۰ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۳۰۰
۱۲ ۲۰۰۰*۶۰۰۰۸ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰
۱۳ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37فولاد مبارکه-برش خورده کارخانهکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۱۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۶ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۰ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۱۷ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۰ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۱۹ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۲۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37کاویان -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۵۰۰۱۲ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۲
ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۲۴ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۲ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۹۰۰
۲۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۷ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۵,۳۰۰
۲۸ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۵ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۲۹ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۵ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۳۰۰
۳۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۵ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۹۰۰
۳۲ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۰ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۲۰ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۵ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۶ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۵ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرم۲۲,۳۵۰
۳۷ ۶۰۰۰*۱۲۵۰۲۵ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۳۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۲۵ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۳۹ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرم۲۷,۹۰۰
۴۰ ۶۰۰۰*۱۲۵۰۳۰ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۵ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۲ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۵ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۴۰ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۴ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۴۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

ورق صنعتی

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ورق آجدار

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۳ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۶۰۰
۲ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۳ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۶۰۰ :
۳ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۴ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۳,۴۰۰ :
۴ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۴ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۳,۳۰۰ :
۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۴ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۳,۴۰۰ :
۶- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۵ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۴۰۰ :
۷- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۸,۶۰۰ :
۸- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۶۰۰ :
۹- ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37قزاق -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۳۷,۶۰۰ :

ورق پانچ سیاه

تاریخ بروزرسانی:۹۶/۱۱/۱۹

ردیفسایزضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۱.۵روس بنگاه تهرانعدد۷۸۰,۰۰۰
۲ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۱.۵روس بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۳ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۱.۸روس بنگاه تهرانعدد۹۶۰,۰۰۰
۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۱.۸روس بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۲روس بنگاه تهرانعدد۱,۰۲۰,۰۰۰
۶ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۲روس بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۷ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۲.۵فولاد بنگاه تهرانعدد۱,۳۴۰,۰۰۰
۸ ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۲.۵فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۹ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۳فولاد بنگاه تهرانعدد۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۵۰۰*۱۲۵۰ ۳فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۱ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۴فولاد بنگاه تهرانعدد۲,۵۲۰,۰۰۰
۱۲ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۴فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۳ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۵فولاد بنگاه تهرانعدد۳,۳۲۰,۰۰۰
۱۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۵فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۶فولاد بنگاه تهرانعدد۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۶ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۸فولاد بنگاه تهرانعدد۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۷ ۲۰۰۰*۱۰۰۰۱۰فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!
۱۸ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ۱۲فولاد بنگاه تهرانعددتماس بگیریدتماس بگیرید!